Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126306

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
 • bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
 • praca w pokoju wieloosobowym,
 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,
 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania dotyczące polskich cmentarzy i grobów wojennych poza granicami kraju oraz zapytania dotyczące osób poległych, zmarłych i zaginionych w czasie II wojny światowej.
 • Opracowuje wykazy poległych żołnierzy oraz ofiar wojen i represji.
 • Współpracuje z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, placówkami dyplomatycznymi.
 • Przygotowuje materiały na potrzeby przełożonych (przemówienia, wystąpienia, referaty, analizy, itp.).
 • Prowadzi korespondencję bieżącą związaną z zakresem działań Wydziału.
 • Prowadzi kwerendy w archiwach krajowych i zagranicznych.
 • Koordynuje działania poszukiwawczo – ekshumacyjne mające na celu ustalanie nieznanych miejsc pochówków żołnierzy i ofiar wojny oraz identyfikację tożsamości nieznanych żołnierzy.
 • Wykonuje inne polecenia przełożonych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostce sektora finansów publicznych lub w instytucji naukowej bądź badawczej lub w podmiocie związanym z działalnością kulturalną lub w realizacji zadań związanych
z kulturą lub dziedzictwem kulturowym
 • Wiedza z zakresu polskich miejsc pamięci za granicą
 • Wiedza z zakresu umów międzynarodowych dotyczących ochrony miejsc pamięci
 • Wiedza z zakresu przeprowadzania kwerend archiwalnych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Kompetencje: umiejętność współpracy, skuteczna komunikacja, myślenie analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy z wieloma źródłami danych
APLIKUJ TERAZ