Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126327

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Wierzbowa • budynek z platformą dla wózków inwalidzkich,
 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
 • praca w pokoju wieloosobowym,
 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,
 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrolę (z wykorzystaniem danych zawartych w systemie Arachne) wdrażania przez Ministerstwo programów współfinansowanych ze środków europejskich (m.in. POIiŚ, Feniks, MFEOG i NMF, KPO) oraz zadań powierzonych Jednostkom Wspierającym.
 • Podejmuje działania w sytuacji powzięcia informacji o postępowaniach prowadzonych przez organy ścigania w zakresie funduszy europejskich m.in. prowadzi bieżący monitoring prowadzonych postępowań, kieruje zapytania do odpowiednich organów ścigania, prowadzi rejestr na potrzeby Ministerstwa, a także współpracuje z Instytucją Zarządzającą w powyższym zakresie.
 • Prowadzi rejestry kontroli/audytów wskazane w wewnętrznych regulacjach Ministerstwa i przygotowuje zestawienia w ramach funduszy europejskich (tj. POIiŚ/Feniks/ MF EOG i NMF oraz KPO) oraz okresowo występuje do beneficjentów o informacje na temat wyników kontroli/audytów przeprowadzanych przez inne podmioty kontrolne.
 • Wprowadza do systemów teleinformatycznych m.in. SL2014/CST2021 dane o kontrolach przeprowadzanych u beneficjentów przez uprawnione służby kontrolne (np. UKS, NIK).
 • Przygotowuje w zakresie POIiŚ, Feniks, MFEOG i NMF, KPO wkłady Biura do: Instrukcji Wykonawczej, Podręcznika procedur, Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli, Opisu Funkcji i Procedur Instytucji Pośredniczącej, Ścieżki audytu.
 • Przekazuje do Instytucji Zarządzającej, Instytucji Koordynującej KPO, Instytucji Certyfikującej, Krajowego Punktu Kontaktowego wyniki kontroli i audytów przeprowadzonych w Ministerstwie przez uprawnione służby kontrolne i audytowe w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Krajowego Planu Odbudowy.
 • Przygotowuje materiały w zakresie dostępu do informacji publicznej odnośnie kontroli dotyczących funduszy europejskich.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub na stanowisku merytorycznym dedykowanym do realizacji zadań z zakresu funduszy europejskich

 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów w zakresie funduszy europejskich
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Studia podyplomowe z zakresu audytu/kontroli lub szkolenia z przeciwdziałania korupcji i nadużyć finansowych lub inne szkolenia związane z procesem wdrażania programów i projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym kontroli projektów
APLIKUJ TERAZ