Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126228

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów;
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin;
- większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej;
- oświetlenie naturalne i sztuczne;
- budynek wyposażony w windy;
- budynek może stwarzać problem w komunikacji dla osób niepełnosprawnych ruchowo z uwagi na drzwi z samozamykaczem, oddzielające klatkę schodową z szybami windowymi.

Zakres zadań

 • Wspiera osoby prowadzące projekty informatyczne wykonując zaplanowane poszczególne zadania, wspierając organizację ich wykonania.
 • Pełni rolę wspierającą w zakresie instalacji poprawek oraz wdrażania nowych funkcjonalności oraz rozwiązań.
 • Wykonuje działania związane z budową, rozwojem, utrzymaniem i administrowaniem systemami teleinformatycznymi w tym zarządzania uprawnieniami oraz zapewnieniem ich bezpieczeństwa.
 • Realizuje zadania związane z utrzymaniem i administracją baz danych.
 • Udziela wsparcia komisjom przetargowym powoływanym na czas realizacji projektów związanych z informatyzacją. Opiniuje wnioski i zapotrzebowania na oprogramowanie informatyczne z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz procedur obowiązujących w Urzędzie.
 • Wspiera w bieżącej pracy pracowników Wydziału poprzez pozyskiwanie odpowiedniego poziomu wiedzy o sprawach IT w organizacji.
 • Udziela wsparcia w zakresie nadzoru i koordynacji prac zewnętrznych firm zajmujących się rozwojem oprogramowania w GDDKiA.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze IT
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone" lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość języka angielskiego technicznego z obszaru IT na poziomie B1.
 • Wiedza merytoryczna: w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych w organizacjach, znajomość rynku sprzętu, oprogramowania i usług informatycznych, znajomość funkcjonowania relacyjnych baz danych.
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie certyfikatu ITIL.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Przeszkolenie w zakresie administrowania systemami operacyjnymi.
 • Znajomość systemu EZD.
 • Znajomość procesu wytwarzania oprogramowania.
 • Praktyczna znajomość administrowania usługami Microsoft Active Directory.
 • Praktyczna znajomość w administrowaniu usługą Microsoft Sharepoint oraz Sharepoint Online.
 • Praktyczna znajomość rozwiązań chmurowych (Microsoft Azure Active Directory, Virtual Machines, Microsoft Intune, Microsoft Teams).
APLIKUJ TERAZ