Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126155

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Bierze udział w pracach związanych z wdrażaniem Strategii Leśnej UE w zakresie kompetencji Departamentu
 • Uczestniczy we wdrażaniu Strategii UE na rzecz bioróżnorodności 2030 w zakresie leśnictwa, w tym współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi zaangażowanymi w realizację strategii
 • Uczestniczy w koordynacji współpracy z Parlamentem Europejskim (PE) w zakresie leśnictwa
 • Koordynuje współpracę dwustronną w dziedzinie leśnictwa, a także wyznacza obszary priorytetowe dla takiej współpracy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie nauk leśnych lub nauk o ziemi i środowisku lub nauk biologicznych lub stosunków międzynarodowych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze leśnictwa lub ochrony środowiska lub współpracy międzynarodowej, albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustaw: o lasach wraz z aktami wykonawczymi, o umowach międzynarodowych
 • Znajomość struktur oraz procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, myślenie analityczne.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ