Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126088

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie
 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy
 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany
 • Praca pod presją czasu
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne z zakresu określenia warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej oraz rozstrzygnięcia sporów dotyczących dostępu do infrastruktury technicznej
 • Prowadzi postępowania administracyjne z zakresu określenia warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz rozstrzygnięcia sporów dotyczących dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej
 • Bierze udział w opracowywaniu i wdrażaniu modeli w zakresie współpracy między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi oraz operatorami sieci
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące zapewnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostępu do nieruchomości, w tym do budynku oraz punktu styku, w tym opracowuje projekty decyzji
 • Analizuje przepisy projektów ustaw i rozporządzeń oraz przedstawia propozycje ich zmian pod kątem zadań Wydziału
 • Prowadzi działania na rzecz wsparcia współpracy pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi a podmiotami wykonującymi zadania z zakresu użyteczności publicznej
 • Bierze udział w tworzeniu aktów prawnych, strategii i innych dokumentów rządowych jak i wspólnotowych (udział w Grupach Roboczych ERG) oraz w przygotowywaniu odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców telekomunikacyjnych, regulatorów europejskich i innych podmiotów z zakresu telekomunikacji w szczególności dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz technicznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne lub ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość jęzka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi do ustawy, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, o dostępie do informacji publicznej, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Znajomość: europejskich regulacji prawnych w zakresie rynku telekomunikacyjnego; problematyki związanej z rynkiem telekomunikacyjnym, w szczególności z zakresu dostępu do infrastruktury; regulacji unijnych, w szczególności Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej; pojęć telekomunikacyjnych w celu identyfikowania problemów i stosowania odpowiednich rozwiązań
 • Wiedza z zakresu: budowy przyłączy czy instalacji telekomunikacyjnych; współkorzystania z infrastruktury technicznej nietelekomunikacyjnej; ekonomii
 • Umiejętność: prowadzenia analiz ekonomicznych; sprawnego posługiwania się przepisami prawa oraz ich interpretacji
 • Biegła znajomość MS Office (w szczególności MS Excel oraz MS Power Point)
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ