Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126128

Warunki pracy


 • Biuro Administracyjne mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15; winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku „B” i „C” jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych;
 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie, praca pod presją czasu

Zakres zadań

 • Nalicza należne wynagrodzenia i sporządza listy płac dla pracowników MZ, finansowanych ze środków Ministerstwa Zdrowia oraz ze środków funduszy zagranicznych PT: POIiŚ, POWER, FENIKS, FERS oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego III perspektywy finansowej (NMFIII). Prowadzi kartoteki zasiłkowe, wylicza stawki chorobowe.
 • Analizuje wyroki sądowe, przesłane przez Departament Prawny, pod względem zobowiązań finansowych oraz przygotowuje do realizacji finansowej. Prowadzi korespondencję z Departamentem Prawnym w celu wyjaśnienia spraw budzących wątpliwości. Sporządza zestawienia, analizy i przygotowuje dokumenty, w ramach kontroli problemowych dla Najwyższej Izby Kontroli.
 • Rozlicza rezerwy celowe dot. wypłat rent, odszkodowań i innych kwot wynikających z wyroków sądowych. Występuje do Departamentu Budżetu, Finansów o refundację wypłaconych kwot zasądzonych wyrokami sądowymi z rezerw celowych Ministerstwa Finansów. Prowadzi rejestr wypłaconych kwot wg rodzaju, dla poszczególnych osób oraz prowadzi sprawozdawczość.
 • Wystawia roczne informacje o dochodach i zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych dla pracowników po uprzednim uzgodnieniu z kartoteką wynagrodzeń danego pracownika, oraz danymi osobowymi znajdującymi się w systemie kadrowo-płacowym. Wysyła informacje pracownikom oraz do Urzędów Skarbowych właściwych według miejsca zamieszkania.
 • Uzgadnia sporządzone zestawienia z należnymi potrąceniami od poszczególnych pracowników, w celu prawidłowego dokonania potrąceń z list płac. Sporządza przelewy w systemie, na konta wierzycieli, po uprzedniej analizie korespondencji między wierzycielami a Wydziałem Wynagrodzeń (zmiany numerów rachunków bankowych wierzycieli, odstąpienie od egzekucji itp.).
 • Sporządza deklaracje rozliczeniowe i raporty z ZUS, uzgadnia i sporządza korekty.
 • Przygotowuje sprawozdania z zakresu wynagrodzeń (roczne i kwartalne), w celu zachowania ciągłości wymaganej przepisami prawa sprawozdawczości budżetowej w tym zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze wynagrodzeń
 • znajomość przepisów dot. wynagrodzeń, podatków i ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość prawa pracy
 • znajomość przepisów dot. rozliczania wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi specjalistycznych programów komputerowych: QUORUM – Płace, PŁATNIK, NBP
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność organizacji pracy własnej
APLIKUJ TERAZ