Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126021

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie. 


Praca pod presją czasu. gotowość do realizacji pilnych zadań. umiejętność redagowania tekstów.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe). Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 "ROBY" służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I i III piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Realizuje politykę informacyjną Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF) pod nadzorem przełożonego
 • Utrzymuje kontakty z mediami w celu zapewnienia rzetelnej informacji o działalności Urzędu oraz tworzenia jego pozytywnego wizerunku
 • Przygotowuje, na podstawie materiałów otrzymanych z komórek merytorycznych, pisma do interesariuszy Urzędu oraz odpowiedzi na zapytania mediów
 • Prowadzi oficjalne kanały informacyjne GIF na portalach społecznościowych
 • Rozpatruje wnioski o udzielenie honorowego patronatu przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego
 • Redaguje i umieszcza informacje na stronie internetowej GIF przy współpracy z komórkami merytorycznymi, dbając o poprawność językową i zgodność z wymogami dostępności (WCAG 2.0)
 • Monitoruje media w obszarze zadań GIF, w tym śledzi debaty publiczne w obszarze statutowej działalności Urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk humanistycznych (administracja, polonistyka, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, nauki polityczne)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze komunikacji
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne
 • Znajomość przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Znajomość Prawa Prasowego
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość struktury organizacyjnej i zadań GIF
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • organizacja pracy własnej
 • praca w zespole
 • umiejętność redagowania tekstów
 • terminowość
 • studia podyplomowe lub szkolenia z zakresu public relations
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
APLIKUJ TERAZ