Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126080

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa;
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty decyzji dotyczących całokształtu spraw związanych z nawiązaniem, trwaniem, zmianą oraz rozwiązywaniem stosunków pracy pracowników Ministerstwa Finansów (MF)
 • Sporządza dokumentację związaną ze zgłoszeniem oraz dokonywaniem zmian do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników ministerstwa i członków ich rodzin, a także w stosunku do osób, z którymi zawarte zostały umowy cywilnoprawne oraz przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej w ramach programu ,,Płatnik
 • Prowadzi zbiór akt osobowych papierowych i elektronicznych oraz aktualizuje bazy danych osobowych (w systemie informatycznym KoMA - eHR) pracowników MF
 • Sporządza projekty decyzji dyrektora generalnego (DG) związanych z przyznaniem kolejnych stopni służbowych urzędnikom służby cywilnej
 • Monitoruje przebieg procesu oceniania członków korpusu służby cywilnej oraz opracowuje projekty stanowiska DG w przypadku sprzeciwu lub odwołania od oceny okresowej
 • Przedstawia przebieg procesu decyzyjnego oraz stanowiska Biura Dyrektora Generalnego niezbędnego do opracowywania pism procesowych w toku spraw sądowych byłych i obecnych pracowników MF
 • Opiniuje projekty aktów prawnych z zakresu prawa pracy oraz udziela wyjaśnień pracownikom MF w sprawach z zakresu prawa pracy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w komórce kadrowej
 • Znajomość przepisów prawa pracy
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja lub zarządzanie
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej
 • Szczególne uprawnienie: dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą,, zastrzeżone
 • Znajomość przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz aktów wykonawczych do wyżej wymienionej ustawy
 • Znajomość systemu informatycznego KOMA-eHR
 • Znajomość struktury i zasad funkcjonowania MF
APLIKUJ TERAZ