Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125222

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Uczestniczy w przygotowaniu projektu budżetu Instytucji Pośredniczącej (IP) oraz Instytucji Wdrażającej (IW) i harmonogramu wydatkowania środków w ramach budżetu państwa w perspektywie finansowej 2021-2027, w szczególności w zakresie pomocy technicznej Fundusze Europejskie na rzecz Polski Wschodniej (FEPW)
 • Analizuje, monitoruje i weryfikuje zapotrzebowanie na środki finansowe oraz sprawuje nadzór nad ich wypłatami w ramach dotacji celowych na rzecz IW
 • Planuje, koordynuje i monitoruje sposób wydatkowania środków finansowych przyznanych w ramach budżetu państwa ze szczególnym uwzględnieniem priorytetu VI PT FEPW
 • Weryfikuje i rozlicza wnioski o płatność Instytucji Wdrażających w ramach nowej perspektywy finansowej oraz przygotowuje polecenia zapłaty do komórki ds. finansów
 • Przygotowuje zawierane umowy o dofinansowanie oraz aneksy pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Instytucją Wdrażającą dla priorytetu VI PT FEPW
 • Weryfikuje dokumentację oraz dane dotyczące wdrażanych projektów pomocy technicznej i nadzorowanych działań
 • Przygotowuje i aktualizuje procedury dotyczące FEPW
 • Uczestniczy w pracach nad dokumentami programowymi, aktami prawnymi i wytycznymi dotyczącymi FEPW w zakresie spraw finansowych i pomocy technicznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze funduszy europejskich albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych, w szczególności w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności
 • znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2021-2027
 • znajomość rozporządzeń i wytycznych regulujących rozliczanie środków związanych z realizacją programów operacyjnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, myślenie analityczne
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ