Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125878

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Zagrożenie korupcją
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania w ramach procedury wzajemnego porozumiewania się na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, współpracuje z organami podatkowymi innych państw.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na interpelacje poselskie i zapytania posłów i senatorów, wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, zapytania dziennikarzy, organizacji społecznych, podatników oraz organów podatkowych.
 • Bierze udział w opracowywaniu projektów ustaw, projektów aktów normatywnych oraz oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych i testów regulacyjnych we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, prowadzi uzgodnienia wewnętrzne i uzgodnienia z członkami Rady Ministrów, Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowym Centrum Legislacji oraz konsultacje publiczne tych projektów.
 • Opiniuje umowy międzynarodowe i akty prawne, we współpracy z innymi departamentami lub instytucjami państwowymi, pod kątem zgodności z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Opracowuje interpretacje ogólne i objaśnienia podatkowe w zakresie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Współpracuje z departamentem odpowiedzialnym za negocjowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych umów międzynarodowych, zapewniając wsparcie merytoryczne w trakcie opracowywania projektu i w trakcie negocjacji umowy.
 • Uczestniczy w grupach roboczych na forum OECD w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Analizuje aktualne trendy polityki państw OECD w zakresie spraw należących do właściwości wydziału oraz ocenia zgodność wewnątrzkrajowych przepisów antyabuzywnych z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiający płynne i swobodne posługiwanie się językiem, również przy tworzeniu wypowiedzi pisemnych w zakresie realizowanych zadań
 • Znajomość procedur administracyjnych, w tym dotyczących postępowania przed sądami administracyjnymi
 • Znajomość prawa podatkowego
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka niemieckiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu lub języka angielskiego na poziomie specjalistycznym (prawniczy/ekonomiczny)
APLIKUJ TERAZ