Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125585

Warunki pracy


 • Częste kontakty z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniach – udzielanie informacji, udostępnianie protokołów z postępowań, udział w publicznym otwarciu ofert, udział w negocjacjach z wykonawcami
 • Okazjonalne kontakty z Urzędem Zamówień Publicznych – uzyskiwanie interpretacji przepisów ustawy
 • Reprezentowanie Ministerstwa przed Krajową Izba Odwoławczą w sprawach odwołań
 • Kontakty z kontrolerami, np. Najwyższej Izby Kontroli, kontroli skarbowej i instytucji zarządzających programami operacyjnymi
 • Kontakty z członkami komisji przetargowych nie będącymi pracownikami Ministerstwa oraz biegłymi biorącymi udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
 • Ryzyko nadużyć o charakterze korupcyjnym
 • Praca przy komputerze
 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych w Ministerstwie (w szczególności: opiniuje wnioski o rozpoczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych pod względem formalnym i sprawdza ich zgodność z przepisami, uczestniczy w postępowaniach jako członek komisji przetargowych, przygotowuje projekty dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia /m.in. Specyfikację Warunków Zamówienia, ogłoszenia o zamówieniu a także prowadzi korespondencję z wykonawcami etc./, publikuje informacje związane z prowadzonymi postępowaniami doradza pracownikom komórek organizacyjnych /m.in. w zakresie prawidłowości opisania przedmiotu zamówienia, oszacowania wartości zamówienia, wyboru trybu postępowania, etc./, bada i ocenia oferty),
 • gromadzi, przechowuje i ewidencjonuje dokumentację z postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Ministerstwie, w tym udostępnia dokumentacje z prowadzonych postępowań kontrolerom,
 • uczestniczy w kontrolach i audytach realizowanych przez organy zewnętrzne oraz analizuje ustalenia kontrolne i przygotowuje odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne, w tym dotyczące zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • monitoruje proces wdrożenia otrzymanych zaleceń pokontrolnych po audycie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • Znajomość krajowych przepisów z zakresu zamówień publicznych oraz przepisów prawa wspólnotowego
 • Podstawowa znajomość przepisów z finansów publicznych i kodeksu cywilnego
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Umiejętność obsługi MS Office (Word, Excel)
 • Niepracowanie lub niepełnienie służby zawodowej w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ