Starszy Specjalista w Dziale Integracji i Transformacji
w Departamencie Informatyki


Numer ogłoszenia: DI/20/247
Miejsce pracy: Warszawa/Centrala NFZ

1 etat / umowa o pracę

Termin składania ofert: 29.12.2020 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • koordynacja prac i współpraca w zakresie integracji i realizacji usług z instytucjami zewnętrznymi, w tym w szczególności z Centrum e- Zdrowia;
 • harmonogramowanie, raportowanie i sprawozdawanie stanu realizacji prac działu;
 • zarządzanie dokumentacją wytworzoną w ramach prac zespołu w tym dokumentowanie usług związanych z integracją i współpracą z instytucjami zewnętrznymi;
 • sporządzanie planu przetargów działu;
 • wsparcie w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych działu;
 • współpraca z Działem Planowania i Organizacji w sprawach organizacyjnych pionu;
 • wsparcie w innych pracach realizowanych przez Dział.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: średnie lub wyższe, preferowane informatyczne;
 • minimum 6 lat pracy zawodowej w przypadku wykształcenia średniego;
 • minimum 4 lata pracy zawodowej w przypadku wykształcenia wyższego.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie 6-letnie (przy wykształceniu średnim) na stanowiskach informatycznych;
 • doświadczenie 4-letnie (przy wykształceniu wyższym) na stanowiskach informatycznych;
 • podstawowa znajomość ITIL oraz PRINCE;
 • umiejętność zrozumienia potrzeb interesariuszy i zasad funkcjonowania organizacji;
 • znajomość narzędzi do harmonogramowania prac (np. typu MS Project);
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn zm.);
 • znajomość zagadnień funkcjonowania krajowego systemu opieki zdrowotnej, w tym dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych;
 • znajomość innych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 • orientacja na zmiany, zarządzanie zmianą, inicjatywa, otwartość;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • zdolność logicznego i analitycznego myślenia;
 • kreatywność;
 • wysoka kultura komunikacyjna;
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

APLIKUJ TERAZ