Ogłoszenie numer: 6822090, z dnia 2022-04-21

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: SS/GS/DRK/04/22

 

Opis stanowiska

 • Pełnienie roli opiekuna projektów:
  • monitorowanie realizacji projektów;
  • przyjmowanie i weryfikacja wniosków o płatność;
  • akceptacja personelu realizującego projekt, materiałów szkoleniowych, planów rozwoju i innych produktów powstałych w wyniku realizacji projektów;
  • weryfikacja i zatwierdzanie zmian zgłaszanych przez Beneficjentów do umów o dofinansowanie projektów;
  • przygotowywanie propozycji rozwiązań oraz wzorów dokumentów niezbędnych do realizacji ww. działań, konsultowanie i przedkładanie do akceptacji przełożonego;
  • opracowywanie założeń, wybór i nadzorowanie Wykonawców usług wpierających prawidłowe wdrożenie projektów finansowanych z ww. działań;
 • w zakresie Działania 2.21 Poprawa zarządzania rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach (typ 1, 3, 4, 5) oraz działania 2.2.PO WER Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku;
 • przygotowywanie danych i informacji niezbędnych do opracowania planów i sprawozdań z zadań wskazanych powyżej;
 • uczestnictwo w pracach nad przygotowaniem, aktualizacją oraz opiniowaniem aktów prawnych oraz dokumentów programowych w zakresie zadań wykonywanych przez sekcję;
 • obsługa Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w PO WER 2014-2020 (SOWA) oraz SL2014;
 • wprowadzanie zmian i aktualizacja procedur wewnętrznych PARP w zakresie zadań realizowanych przez Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach;
 • współudział w przygotowywaniu i prowadzeniu spotkań z Beneficjentami/Operatorami;
 • współudział w rozpatrywaniu środków odwoławczych składanych przez wnioskodawców w ramach konkursów realizowanych w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach.

Wymagania

Oczekujemy (wymagania konieczne):

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z wdrażaniem lub rozliczaniem projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych (w przypadku głównego specjalisty 3 lata);
 • dobra znajomość zagadnień z zakresu uregulowań prawnych i dokumentów programowych związanych z wdrażaniem Funduszy Strukturalnych w Polsce;
 • bardzo dobra znajomość i obsługa pakietu MS Office; 
 • umiejętność prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych;
 • umiejętność szybkiego uczenia się i wyszukiwania informacji.

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • wykształcenie wyższe z zakresu prawa, administracji lub finansów;
 • minimum rok doświadczenia zawodowego związanego z wdrażaniem lub rozliczaniem projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • minimum rok doświadczenia zawodowego w pracy w Instytucji Pośredniczącej;
 • dobra znajomości zagadnień z zakresu uregulowań prawnych i dokumentów programowych związanych z realizacją projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ