Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Prawnym i Zamówień Publicznych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DPZP/74/21

Stanowisko pracy ds. obsługi zamówień publicznych

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat- umowa o pracę


Oferujemy:
 • Przejrzyste zasady wynagradzania,
 • Stałe zatrudnienie,
 • Możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • Pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
Główne obowiązki:
 • Zapewnienie zgodności prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 • Przygotowanie projektów dokumentów dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego we współpracy z właściwymi Departamentami/Biurami składającymi wniosek o wszczęcie tegoż postępowania.
 • Przygotowanie i przedłożenie do podpisu Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej pism powołujących komisje przetargowe.
 • Prowadzenie pisemnej dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.  Przygotowanie sprawozdań ze stanu zaawansowania realizowanych przez Agencję postępowań o udzielenie zamówień publicznych na potrzeby innych komórek organizacyjnych.
 • Przygotowanie, zamieszczenie, przekazanie ogłoszeń zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Przygotowanie we współpracy z właściwymi Departamentami/Biurami składającymi wniosek o wszczęcie postępowania, projektów wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych związanymi z danym postępowaniem.
 • Dokonywanie uzgodnień, wyjaśnień, modyfikacji dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz wysyłanie, zamieszczanie stosownej informacji zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 • Przygotowanie, przekazanie i zamieszczanie niezbędnych informacji o wynikach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego stosownie do wymagań określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 • Przygotowanie ostatecznego projektu umowy w celu zebrania paraf i podpisów osób upoważnionych zgodnie z wewnętrznymi przepisami.
 • Po zakończeniu postępowania przekazanie polecenia wypłacenia, zwrotu wadium wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.
 • Obsługa procesowa postępowań odwoławczych oraz skarg sądowych z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych we współpracy z komórką wnioskującą.
 • Koordynowanie przygotowania materiałów na potrzeby organów kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.
 • Udzielanie pomocy merytorycznej Oddziałom Regionalnym w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Sporządzanie metryczek niezwłocznie po zakończeniu prowadzonego postępowania.
 • Przechowywanie dokumentów prowadzonych i zakończonych spraw oraz ich archiwizowanie zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

 

Wymagania konieczne:
 • Wykształcenie wyższe;
 • Min. 2-letni staż pracy w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz związana z tym faktem umiejętność występowania przed organami odwoławczymi (Krajowa Izba Odwoławcza) lub sądami.
 • Umiejętność formułowania na piśmie stanowiska w sprawie rozstrzygnięcia odwołania.
 • Znajomość przepisów krajowych i wspólnotowych z zakresu zamówień publicznych.
 • Praktyczna znajomość przepisów w zakresie Prawa zamówień publicznych
Wymagania pożądane:
 • Zdolność analitycznego myślenia, obowiązkowość, sumienność, rzetelność, dokładność, dobra organizacja czasu i miejsca pracy, zdolności interpersonalne, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 • Wymagana kultura osobista w kontaktach interpersonalnych.
APLIKUJ TERAZ