Ogłoszenie o rekrutacji

na umowę o pracę na 0,5 etatu

na stanowisko:
Starszy specjalista / Główny specjalista / Ekspert w Departamencie Analiz Transportowych, w Wydziale Modelowania i Prognozowania Ruchu
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 16/2023

Dołącz do CUPT!

Dążymy do zapewnienia pracownikom atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków płacy i pracy. Największym naszym kapitałem są pracownicy. Razem będziemy tworzyć przyjazną i nowoczesną Instytucję. Staramy się zapewnić równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.


Zapraszamy do odwiedzenia strony CUPT> KARIERA> OFERTY PRACY.


Podstawowe obowiązki:

 • Realizacja działań związanych z budową, utrzymaniem i aktualizacją zintegrowanego modelu ruchu dla sektora transportu.
 • Realizacja działań w zakresie prowadzenia analiz strategicznych programów rządowych i ich projektów, w tym przygotowywanie krajowych prognoz ruchu.
 • Realizacja działań związanych ze sporządzaniem analiz dla sektora transportu w zakresie wydajności systemu transportowego, analiz mobilności, porównawczych wariantów inwestycyjnych oraz analiz prognostycznych ruchu dla sektora transportowego.
 • Przygotowywanie informacji dotyczących projektów transportowych współfinansowanych ze środków wspólnotowych w zakresie analiz popytu i podaży oraz prognoz ruchu dla różnych gałęzi transportu.
 • Udział w pracach nad procesem standaryzacji systemowego zbierania danych transportowych zasilających zintegrowany model ruchu.
 • Współpraca z beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami realizującymi strategie określające kierunki rozwoju transportu oraz z jednostkami naukowymi w zakresie planowania transportu.

Wymagania niezbędne (wynikające z Rozporządzenia płacowego CUPT):

 • Starszy Specjalista wymagane wykształcenie wyższe i staż pracy minimum 2 lata.
 • Główny Specjalista, Ekspert wymagane wykształcenie wyższe i staż pracy minimum 3 lata.

Wymagania niezbędne (merytoryczne):

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: techniczne lub związane z analizą danych, statystyką, informatyką, matematyką, telekomunikacją.
 • Znajomość programów do tworzenia, edycji, analizowania i wyświetlania danych geoprzestrzennych (GIS).

Kompetencje:

 • Biegła znajomość MS EXCELL.
 • Znajomość problematyki sektora transportu.
 • Znajomość zagadnień związanych ze zjawiskami społeczno-gospodarczymi i mobilnością ludności Znajomość zagadnień związanych z tematyką modelowania i prognozowania ruchu.
 • Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w procesie przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych (Big Data).
 • Centrum Unijnych Projektów Transportowych Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji CUPT Plac Europejski 2 00-844 Warszawa
 • Umiejętność analitycznego myślenia i przygotowywania zbiorczych analiz, raportów i opracowań pisemnych oraz prezentacji wyników raportów.
 • Umiejętność stawiania hipotez, wyciągania wniosków przez analizowanie i interpretowanie dostępnych danych oraz dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych.
 • Podstawowa znajomość statystyki.
 • Znajomość języka angielskiego.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Dokładność, staranność i rzetelność w realizacji powierzonych obowiązków.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na pełen etat.
 • Wynagrodzenie zasadnicze (w zależności od stanowiska, wiedzy i doświadczenia): Starszy specjalista: 6.000 a 7.200 zł brutto, Główny specjalista: 7.000 – 8.200 zł brutto, Ekspert 8.000 a 9.500 zł brutto.
 • Dodatek stażowy do wynagrodzenia, w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
 • Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13”.
 • Świadczenia jubileuszowe.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, kongresach, warsztatach, kursach.
 • Ruchomy czas pracy – 8h pomiędzy 7:00 a 17:00.
 • Możliwość pracy zdalnej.
 • Preferencyjne warunki skorzystania z ubezpieczenia grupowego, pakietów medycznych, Karty MultiSport.
 • Dofinansowanie do urlopu, wsparcie Pracownika i Jego rodziny w sytuacjach losowych
 • Plan emerytalny PPK.
 • Nowoczesne narzędzia pracy.
 • Atrakcyjne biuro, w centrum Warszawy, dostosowane do pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

Wykaz Dokumentów aplikacyjnych:

 • CV zawierające dane osobowe, o których mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.),
 • list motywacyjny (opcjonalnie).

Prosimy o przesyłanie Aplikacji przy uwzględnieniu, że:

 • w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza przepisy art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.), prosimy o zawarcie w Aplikacji klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej Aplikacji, przez
Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, przekazanych dla potrzeb rekrutacji na
stanowisko, na które aplikuję. Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy.”

 • w przypadku podania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO1 (tzw. dane szczególnych kategorii), wymagane jest zawarcie w Aplikacji dodatkowo klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. dane szczególnych kategorii). Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy”

Aplikacje należy przesyłać za pomocą przycisku aplikowania wraz z podaniem nazwy stanowiska i numeru rekrutacji w tytule maila.

 • CUPT zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane Aplikacje.
 • Aplikacje bez wskazanego numeru rekrutacji mogą nie brać udziału w rekrutacji, chyba że z ich treści jednoznacznie wynika, w której rekrutacji kandydat składający Aplikację bierze udział.
 • CUPT będzie kontaktował się z kandydatem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Termin składania Aplikacji upływa w dniu 25/05/2023 r.

APLIKUJ TERAZ