Komenda Rejonowa Policji Warszawa III
Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120312

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa


- praca przy monitorze ekranowym powyżej dobowego czasu pracy 


- praca w pozycji siedzącej


- budynek bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych


- brak odpowiednich toalet dla osób niepełnosprawnych


- brak windy osobowej


- pomieszczenia bez urządzeń klimatyzacyjnych


- oświetlenie naturalne i sztuczne

Zakres zadań

 • prowadzenie rejestru wpływu i obiegu korespondencji w dziennikach korespondencyjnych, rejestrowanie i doręczanie przesyłek zainteresowanym komórkom i funkcjonariuszom
 • prowadzenie skorowidzów imiennych do dzienników korespondencyjnych
 • redagowanie i sporządzanie na komputerze pism urzędowych oraz prowadzenie terminarza spotkań Komendanta z interesantami w jednostce i w innych podmiotach zewnętrznych
 • przyjmowanie akt spraw ostatecznie zakończonych, kompletowanie, przechowywanie oraz sporządzanie spisu akt kategorii "A", "BE", "B" do składnicy akt
 • sporządzanie protokołów brakowania akt kategorii "BC" wytworzonych w ramach wydziału, i po zatwierdzeniu przez Naczelnika i zgodzie Komendanta niszczenie jej we własnym zakresie, zgodnie z instrukcją archiwalną. Prowadzenie rejestru brakowania kategorii "BC"
 • wykonywanie inwentaryzacji kwartalnej - rocznej spraw i dokumentów rejestrowanych w dzienniku korespondencyjnym. Sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych
 • wykonywanie kserokopii wskazanych dokumentów, dystrybucja kopii zgodnie z dekretacją

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych
 • komunikatywność
 • współpraca
 • organizacja pracy własnej
 • działanie pod presją
 • poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli "poufne" lub możliwość jego uzyskania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi programów ze środowiska Microsoft Office
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komuikatywnym
APLIKUJ TERAZ