Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 112859

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa,

 • Praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

 • Praca w wymuszonej pozycji,

 • Praca przy oświetleniu mieszanym.

Zakres zadań

 • Sporządza listy i zestawienia na podstawie rachunków i faktur dot. m.in. powoływania biegłych sądowych, rzeczoznawców i tłumaczy przysięgłych oraz innych podmiotów,
 • Sprawdza faktury i rachunki biegłych i tłumaczy pod względem formalno-rachunkowym,
 • Sprawdza faktury pod względem formalno-rachunkowym za badania osób zatrzymanych i do wytrzeźwienia
 • Prowadzi ewidencję dokumentacji w zakresie wypłaconych należności dla biegłych i tłumaczy,
 • Wprowadza do systemu płacowego należności dla biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych, sporządza listy,
 • Sporządza roczne deklaracje PIT biegłym sądowym i tłumaczom przysięgłym z tytułu świadczonych usług,
 • Przygotowuje dokumentacje spraw ostatecznie zakończonych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : co najmniej 6 miesięcy w obszarze rachunkowości,
 • Znajomość ustaw: o rachunkowości - w zakresie przepisów ogólnych; Kodeks Postępowania Karnego w zakresie rozdziałów: -Przepisy wstępne; - Czynności procesowe - terminy; - Dowody - biegli, tłumacze, specjaliści,
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustaw: - o finansach publicznych - w zakresie przepisów ogólnych,
APLIKUJ TERAZ