Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76129

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Budynek dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, posiada windę.

Zakres zadań

 • Wykonuje czynności przygotowawcze oraz organizuje zniszczenia towarów, w celu przeprowadzenia prawidłowej likwidacji towarów nieunijnych i unijnych będących w dyspozycji organów celno-skarbowych.
 • Prowadzi księgi likwidacyjne w systemie finansowo-księgowym ZEFIR 2 w celu sprawowania kontroli nad ewidencją towarów przeznaczonych do likwidacji na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć.
 • Sprawuje kontrolę celną i dozór w stosunku do likwidowanych towarów, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa celnego i w stosownych przypadkach, innych przepisów mających zastosowanie do towarów podlegających tym działaniom.
 • Prowadzi postępowania w zakresie likwidacji towarów o unijnym i nieunijnym statusie celnym, w celu zapewnienia terminowej i prawidłowej realizacji zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego przy realizowaniu prawomocnych orzeczeń o przepadku przedmiotów na rzecz Skarbu Państwa.
 • Obejmuje procedurą dopuszczania do obrotu towarów likwidowanych w drodze sprzedaży, w celu pobrania wszelkich należnych należności celnych przywozowych; pobrania — w stosownych przypadkach — innych należności zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi pobierania tych należności; zastosowania środków polityki handlowej oraz zakazów i ograniczeń, jeżeli nie musiały one być stosowane na wcześniejszym etapie; oraz załatwienia pozostałych formalności wymaganych przy przywozie danych towarów.
 • Prowadzi postępowania w sprawach dotyczących kosztów likwidacji w celu zminimalizowania kosztów poniesionych przez Skarb Państwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Odpowiedzialność
 • Gotowość do uczenia się
 • Komunikatywność
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ