Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135646

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Analizuje i weryfikuje wnioski oraz dokumenty w sprawach o posiadanie broni palnej a także sporządza projekty dokumentacji, z uwzględnieniem sprawdzeń w dostępnych systemach informatycznych i krajowym rejestrze karnym,
 • Weryfikuje pod względem formalno - prawnym akta osób posiadających broń palną, a w przypadku prowadzonych postępowań karnych wobec tych osób, monitoruje je oraz wnioskuje o podjęcie czynności,
 • Weryfikuje i analizuje akta osób posiadających lub ubiegających się o pozwolenie na broń palną, w przypadku odwołań od decyzji Komendanta Stołecznego Policji do organu II instancji oraz sporządza wnioski, dotyczące dalszego trybu postępowania,
 • Prowadzi przesłuchania świadków w postępowaniach administracyjnych w sprawach broni palnej,
 • Przyjmuje wnioski i dokumenty w sprawach dotyczących posiadania broni palnej oraz dopuszczenia do posiadania broni palnej, sprawdza ich kompletność oraz udziela informacji w przedmiotowym zakresie,
 • Kompletuje i przygotowuje dokumentację spraw ostatecznie zakończonych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 1 roku w obszarze prawa administracyjnego
 • Dobra znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o broni i amunicji oraz aktów wykonawczych,
 • Umiejętności: stosowania prawa; sporządzania postanowień i decyzji administracyjnych, poprawnego formułowania wniosków i opinii; analizy i syntezy informacji; obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "TAJNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność: pracy w zespole, pracy pod presją czasu.
APLIKUJ TERAZ