Komenda Rejonowa Policji Warszawa III
Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139748

Warunki pracy


 • praca w pomieszczeniu biurowym,
 • przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • praca w wymuszonej pozycji ciała,
 • budynek bez podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami,
 • brak odpowiednich toalet dla osób z niepełnosprawnościami,
 • brak windy osobowej,
 • pomieszczenie bez urządzeń klimatyzacyjnych.

Zakres zadań

 • prowadzenie rejestru wpływu i obiegu korespondencji w dziennikach korespondencyjnych, rejestrowanie i doręczanie przesyłek zainteresowanym komórkom i funkcjonariuszom
 • prowadzenie skorowidzów imiennych do dzienników korespondencyjnych
 • redagowanie i sporządzanie na komputerze pism urzędowych oraz prowadzenie terminarza spotkań Komendanta z interesantami w jednostce i w innych podmiotach zewnętrznych
 • przyjmowanie akt spraw ostatecznie zakończonych, kompletowanie, przechowywanie oraz sporządzanie spisu akt kategorii "A", "BE", "B" do składnicy akt
 • sporządzanie protokołów brakowania akt kategorii "BC" wytworzonych w ramach wydziału i po zatwierdzeniu przez Naczelnika i zgodzie Komendanta niszczenie jej we własnym zakresie, zgodnie z instrukcją archiwalną. Prowadzenie rejestru brakowania kategorii "BC"
 • wykonywanie inwentaryzacji kwartalnej - rocznej spraw i dokumentów rejestrowanych w dzienniku korespondencyjnym. Sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych
 • wykonywanie kserokopii wskazanych dokumentów, dystrybucja kopii zgodnie z dekretacją

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • komunikatywność
 • współpraca
 • organizacja pracy własnej
 • działanie pod presją
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi programów ze środowiska Microsoft Office