Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137297

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa.


Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.


Inne informacje: budynek klimatyzowany.


Zagrożenie korupcją.


Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • Samodzielnie prowadzi postępowania administracyjne w celu wydania, zmiany lub wygaszenia dokumentacji systemu utrzymania; wydania, przedłużenia, zmiany, uchylenia lub wygaszenia świadectwa bezpieczeństwa dla podmiotów, o których mowa w art. 19 ustawy o transporcie kolejowym oraz wygaszenia przepisów wewnętrznych.
 • Prowadzi rejestr wniosków dotyczących dokumentacji systemu utrzymania i świadectw bezpieczeństwa oraz dotyczących przepisów wewnętrznych.
 • Sporządza stanowiska Departamentu dot. dokumentacji systemu utrzymania oraz pracy na bocznicy kolejowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Prowadzi spotkania Wydziału z przedstawicielami rynku kolejowego.
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi UTK w zakresie opiniowania projektów aktów prawnych z zakresu kompetencji Wydziału.
 • Przeprowadza czynności związane z uzgodnieniami projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa, uzgodnieniami projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji i dokumentacji o warunkach zabudowy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o transporcie kolejowym w zakresie dotyczącym świadectw bezpieczeństwa oraz dokumentacji systemu utrzymania
 • Znajomość KPA w zakresie trybu prowadzenia postępowań administracyjnych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej w zakresie uprawnień i obowiązków korpusu służby cywilnej
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa w zakresie zasad wydawania, przedłużania i cofania świadectw bezpieczeństwa
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie dotyczącym opłat za procedowanie wniosków w sprawie wydawania lub przedłużania świadectw bezpieczeństwa oraz o zatwierdzenie dokumentacji systemu utrzymania lub zmian w tej dokumentacji
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji w zakresie dotyczącym organizacji ruchu kolejowego na bocznicach kolejowych
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych w zakresie obowiązków dotyczących dokumentacji zwiazanej z utrzymaniem pojazdów kolejowych oraz warunków zatwierdzania dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe