Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Starszy księgowy ds. rozliczeń z najemcami w aom nr 5 (nr ref. dnz/43/2021)
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/10873
OBOWIĄZKI:
- obsługa mieszkańców administrowanych nieruchomości w zakresie wykonywanych zadań;- sortowanie dokumentów dotyczących naliczonych opłat oraz terminowe księgowanie zmian na kontach czynszowych w podziale na lokale mieszkalne, użytkowe i reklamy;- uzgadnianie wpłat z wyciągiem bankowym, wystawianie faktur, not księgowych dotyczących opłat;- wprowadzanie do sytemu zmiany stawek czynszu i opłat niezależnych od wynajmującego oraz wydruk zarejestrowanych zmian w postaci aneksów lub zawiadomień o zmianie opłat;- zawiadamianie najemców lokali o zaległościach i nadpłatach z tytułu opłat czynszowych oraz okresowe rozliczanie świadczeń;- sporządzanie sprawozdań dotyczących sprzedaży;- uzgadnianie rejestru sprzedaży VAT;- sporządzanie wymaganych sprawozdań i deklaracji dotyczących lokali komunalnych dla potrzeb ZGN, GUS i innych instytucji;- prowadzenie rejestru przyznanych dodatków mieszkaniowych oraz comiesięczne ich naliczanie, zgodnie z otrzymanymi decyzjami;- sporządzanie dokumentów księgowych niezbędnych do przeprowadzenia procedury związanej z windykacją należności czynszowych;- przygotowywanie projektów odpowiedzi na wpływającą korespondencję z zakresu powierzonych zadań;- współpraca z Zespołem Prawnym w zakresie przygotowania dokumentacji czynszowej celem skierowania sprawy do Sądu;- bieżąca współpraca z pionem eksploatacji i technicznym w zakresie obsługi mieszkańców i prawidłowego rozliczania najemców.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Księgowy
Wykształcenie: średnie zawodowe, inne
Uprawnienia: Program Excel
Uprawnienia: Obsługa komputera
Uprawnienia: Program Word


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne: (wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku)- obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;- wykształcenie średnie/średnie branżowe - minimum 4 lata stażu pracy lub wyższe - minimum 2 lata stażu pracy;- doświadczenie w pracy w pionie finansowo-księgowym;- znajomość obsługi programu finansowo-księgowego;- znajomość obsługi komputera w zakresie: edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego;- znajomość regulacji prawnych w zakresie: ustawy o finansach publicznych; ustawy o rachunkowości i przepisów o ochronie danych osobowych.Wymagania dodatkowe (wymagania pożądane, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):- wykształcenie wyższe w kierunku ekonomii, finansów, rachunkowości;- co najmniej 6 miesięczny staż pracy na podobnym stanowisku w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych.Dodatkowe (pożądane) cechy osobowości:- terminowość;- skrupulatność i dokładność;- zdolności organizacyjne i komunikatywność.Do najważniejszych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:- obsługa mieszkańców administrowanych nieruchomości w zakresie wykonywanych zadań;- sortowanie dokumentów dotyczących naliczonych opłat oraz terminowe księgowanie zmian na kontach czynszowych w podziale na lokale mieszkalne, użytkowe i reklamy;- uzgadnianie wpłat z wyciągiem bankowym, wystawianie faktur, not księgowych dotyczących opłat;- wprowadzanie do sytemu zmiany stawek czynszu i opłat niezależnych od wynajmującego oraz wydruk zarejestrowanych zmian w postaci aneksów lub zawiadomień o zmianie opłat;- zawiadamianie najemców lokali o zaległościach i nadpłatach z tytułu opłat czynszowych oraz okresowe rozliczanie świadczeń;- sporządzanie sprawozdań dotyczących sprzedaży;- uzgadnianie rejestru sprzedaży VAT;- sporządzanie wymaganych sprawozdań i deklaracji dotyczących lokali komunalnych dla potrzeb ZGN, GUS i innych instytucji;- prowadzenie rejestru przyznanych dodatków mieszkaniowych oraz comiesięczne ich naliczanie, zgodnie z otrzymanymi decyzjami;- sporządzanie dokumentów księgowych niezbędnych do przeprowadzenia procedury związanej z windykacją należności czynszowych;- przygotowywanie projektów odpowiedzi na wpływającą korespondencję z zakresu powierzonych zadań;- współpraca z Zespołem Prawnym w zakresie przygotowania dokumentacji czynszowej celem skierowania sprawy do Sądu;- bieżąca współpraca z pionem eksploatacji i technicznym w zakresie obsługi mieszkańców i prawidłowego rozliczania najemców.Wymagane dokumenty i oświadczenia:- życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (cv) oraz list motywacyjny podpisane odręcznie;- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;- kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż lub zaświadczeń w przypadku kontynuacji zatrudnienia;- kopie zaświadczeń/dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i uprawnień zawodowych;- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych;- oświadczenie bądź zapis w cv o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa w przypadku zatrudnienia wymagane będzie aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa, wydane przez tę Izbę;- oświadczenie potwierdzające obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;- podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;- podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślne;- podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego - osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego;- podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ramach procesu naboru prowadzonego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy;- w razie przekazania danych osobowych szczególnych kategorii - podpisana zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych.Druki ww. oświadczeń oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ramach procesu naboru prowadzonego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zamieszczone są na stronach: www.zgn-praga-pn.waw.pl/ (zakładka oferty pracy) oraz zgnpragapn.bip.um.warszawa.pl/ (zakładka rekrutacja).Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie pocztą kompletu dokumentów (decyduje data dostarczenia do Zakładu) lub złożenie osobiście w zamkniętej kopercie w Biurze Podawczym (parter), pok. nr 26 w terminie do dnia 22.09.2021 roku pod adresem: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, 03-719 Warszawa ul. Jagiellońska 23 z dopiskiem na kopercie: "Nabór Nr DNZ/43/2021 na stanowisko - Starszy Księgowy ds. rozliczeń z najemcami w AOM Nr 5" (termin złożenia dokumentacji do dnia 22.09.2021 roku)*Pełna treść oferty pracy: https://zgnpragapn.bip.um.warszawa.pl/NR/exeres/23135237-6724-4A4D-A927-0D4DFB75BFE6,frameless.htm**Bliższe informacje dotyczące oferty dostępne są pod numerem telefonu: 22 205 41 30, 22 205 41 31 (w godzinach: 07:30-15:30)***Wynagrodzenie zasadnicze + premia. Ogółem wynagrodzenie nie mniejsze niż 4900 zł brutto

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 900 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy