Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Starszy księgowy ds. rozliczeń z najemcami w aom nr 5 (nr ref. dnz/29/2021)
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/08407
OBOWIĄZKI:
Do najważniejszych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: - obsługa mieszkańców administrowanych nieruchomości w zakresie wykonywanych zadań- sortowanie dokumentów dotyczących naliczonych opłat oraz terminowe księgowanie zmian na kontach czynszowych w podziale na lokale mieszkalne, użytkowe i reklamy- uzgadnianie wpłat z wyciągiem bankowym, wystawianie faktur, not księgowych dotyczących opłat- wprowadzanie do sytemu zmiany stawek czynszu i opłat niezależnych od wynajmującego oraz wydruk zarejestrowanych zmian w postaci aneksów lub zawiadomień o zmianie opłat- zawiadamianie najemców lokali o zaległościach i nadpłatach z tytułu opłat czynszowych oraz okresowe rozliczanie świadczeń- sporządzanie sprawozdań dotyczących sprzedaży- uzgadnianie rejestru sprzedaży VAT- sporządzanie wymaganych sprawozdań i deklaracji dotyczących lokali komunalnych dla potrzeb ZGN, GUS i innych instytucji- prowadzenie rejestru przyznanych dodatków mieszkaniowych oraz comiesięczne ich naliczanie, zgodnie z otrzymanymi decyzjami- sporządzanie dokumentów księgowych niezbędnych do przeprowadzenia procedury związanej z windykacją należności czynszowych- przygotowywanie projektów odpowiedzi na wpływającą korespondencję z zakresu powierzonych zadań- współpraca z Zespołem Prawnym w zakresie przygotowania dokumentacji czynszowej celem skierowania sprawy do Sądu- bieżąca współpraca z pionem eksploatacji i technicznym w zakresie obsługi mieszkańców i prawidłowego rozliczania najemców
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Księgowy
Wykształcenie: średnie zawodowe, ekonomiczne
Uprawnienia: Program Word
Uprawnienia: Program Excel
Uprawnienia: Obsługa komputera


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne: (wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku): obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; wykształcenie średnie/średnie branżowe minimum 4 lata stażu pracy lub wyższe minimum 2 lata stażu pracy; doświadczenie w pracy w pionie finansowo-księgowym; znajomość obsługi programu finansowo-księgowego; znajomość obsługi komputera w zakresie: edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego; znajomość regulacji prawnych w zakresie: ustawy o finansach publicznych; ustawy o rachunkowości i przepisów o ochronie danych osobowych. Wymagania dodatkowe (wymagania pożądane, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku): wykształcenie wyższe w kierunku ekonomii, finansów, rachunkowości; co najmniej 6 miesięczny staż pracy na podobnym stanowisku w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych.Do najważniejszych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: - obsługa mieszkańców administrowanych nieruchomości w zakresie wykonywanych zadań- sortowanie dokumentów dotyczących naliczonych opłat oraz terminowe księgowanie zmian na kontach czynszowych w podziale na lokale mieszkalne, użytkowe i reklamy- uzgadnianie wpłat z wyciągiem bankowym, wystawianie faktur, not księgowych dotyczących opłat- wprowadzanie do sytemu zmiany stawek czynszu i opłat niezależnych od wynajmującego oraz wydruk zarejestrowanych zmian w postaci aneksów lub zawiadomień o zmianie opłat- zawiadamianie najemców lokali o zaległościach i nadpłatach z tytułu opłat czynszowych oraz okresowe rozliczanie świadczeń- sporządzanie sprawozdań dotyczących sprzedaży- uzgadnianie rejestru sprzedaży VAT- sporządzanie wymaganych sprawozdań i deklaracji dotyczących lokali komunalnych dla potrzeb ZGN, GUS i innych instytucji- prowadzenie rejestru przyznanych dodatków mieszkaniowych oraz comiesięczne ich naliczanie, zgodnie z otrzymanymi decyzjami- sporządzanie dokumentów księgowych niezbędnych do przeprowadzenia procedury związanej z windykacją należności czynszowych- przygotowywanie projektów odpowiedzi na wpływającą korespondencję z zakresu powierzonych zadań- współpraca z Zespołem Prawnym w zakresie przygotowania dokumentacji czynszowej celem skierowania sprawy do Sądu- bieżąca współpraca z pionem eksploatacji i technicznym w zakresie obsługi mieszkańców i prawidłowego rozliczania najemcówWymagane dokumenty i oświadczenia:- życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (cv) oraz list motywacyjny podpisane odręcznie;- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie; - kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż lub zaświadczeń w przypadku kontynuacji zatrudnienia; - kopie zaświadczeń/dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i uprawnień zawodowych; - kopie dokumentów lub zapis m.in. w życiorysie z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (cv), liście motywacyjnym o posiadanym wymaganym doświadczeniu zawodowym z uwzględnieniem wykonywanej pracy;- oświadczenie bądź zapis w cv o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa w przypadku zatrudnienia wymagane będzie aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa, wydane przez tę Izbę; - podpisane oświadczenie potwierdzające obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych; - podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; - podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślne; - podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego - osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego; - podpisane oświadczenie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych; - podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ramach procesu naboru prowadzonego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy.Druki ww. oświadczeń oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ramach procesu naboru prowadzonego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zamieszczone są na stronach: www.zgn-praga-pn.waw.pl/ (zakładka oferty pracy) oraz zgnpragapn.bip.um.warszawa.pl/ (zakładka rekrutacja). Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie pocztą kompletu dokumentów (decyduje data dostarczenia do Zakładu) lub złożenie osobiście w zamkniętej kopercie w Biurze Podawczym (parter), pok. nr 26 w terminie do dnia 26 lipca 2021 r. pod adresem: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, 03-719 Warszawa ul. Jagiellońska 23 z dopiskiem na kopercie: "Nabór Nr DNZ/29/2021 na stanowisko Starszy księgowy ds. rozliczeń z najemcami w AOM Nr 5"*Pełna treść oferty pracy: https://zgnpragapn.bip.um.warszawa.pl/NR/exeres/389FD890-57D2-4BE0-B9A0-C317AB362BF5,frameless.htm **Bliższe informacje dotyczące oferty dostępne są pod numerem telefonu: 22 205 41 30, 22 205 41 31 (w godzinach: 07:30-15:30)***Wynagrodzenie zasadnicze + premia. Ogółem wynagrodzenie nie mniejsze niż 4900 zł brutto

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 900 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy