Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Starszy inspektor/specjalista ds. kadrowych w dziale administracyjno-gospodarczym
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/09959
OBOWIĄZKI:
Główne odpowiedzialności:1. Prowadzenie spraw personalnych pracowników Ośrodka, realizacja spraw związanych ze stosunkiem pracy, prowadzenie spraw z zakresu przepisów prawa pracy.2. Prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka.Charakterystyka pracy:1. Prowadzenie akt osobowych pracowników.2. Prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy pracowników Ośrodka (przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem, zmianami i ustaniem stosunku pracy, prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów oraz innych zwolnień od pracy, współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie zgłaszania i wyrejestrowywania pracowników Ośrodka z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz aktualizacja ich danych osobowych).3. Wprowadzanie i aktualizacja danych kadrowych w komputerowym systemie kadrowym.4. Kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy oraz czasu pracy w komórkach organizacyjnych Ośrodka.5. Prowadzenie spraw dotyczących podnoszenia kwalifikacji pracowników (sporządzanie planu szkoleń, sporządzanie sprawozdań ze zrealizowanych szkoleń, przygotowywanie dokumentacji dotyczącej podnoszenia kwalifikacji pracowników).6. Praca na stanowisku związana jest ze znajomością regulacji prawnych z zakresu: kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych i przepisy wykonawcze, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, inne przepisy prawa powszechnie obowiązujące niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań, w szczególności mające wpływ na obowiązki i uprawnienia pracowników Ośrodka.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn.zm.), w przypadku uznania spełnienia przesłanek art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 z późn.zm.)2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,4. nieposzlakowana opinia,5. wykształcenie średnie, staż pracy min. 5 lat, w tym min. 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ds. kadrowych dla stanowiska starszego inspektora,6. wykształcenie wyższe I stopnia/średnie, staż pracy min. 4 lata/5 lat, w tym min. 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ds. kadrowych dla stanowiska specjalisty.Wymagania dodatkowe:1. znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,2. znajomość obsługi komputera,3. wykształcenie o kierunku prawno-administracyjnym, ekonomicznym, społecznym, zarządzanie zasobami ludzkimi itp.4. ukończone kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,5. pożądane kompetencje: terminowość, dokładność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialnośćGłówne odpowiedzialności:1. Prowadzenie spraw personalnych pracowników Ośrodka, realizacja spraw związanych ze stosunkiem pracy, prowadzenie spraw z zakresu przepisów prawa pracy.2. Prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka.Charakterystyka pracy:1. Prowadzenie akt osobowych pracowników.2. Prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy pracowników Ośrodka (przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem, zmianami i ustaniem stosunku pracy, prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów oraz innych zwolnień od pracy, współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie zgłaszania i wyrejestrowywania pracowników Ośrodka z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz aktualizacja ich danych osobowych).3. Wprowadzanie i aktualizacja danych kadrowych w komputerowym systemie kadrowym.4. Kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy oraz czasu pracy w komórkach organizacyjnych Ośrodka.5. Prowadzenie spraw dotyczących podnoszenia kwalifikacji pracowników (sporządzanie planu szkoleń, sporządzanie sprawozdań ze zrealizowanych szkoleń, przygotowywanie dokumentacji dotyczącej podnoszenia kwalifikacji pracowników).6. Praca na stanowisku związana jest ze znajomością regulacji prawnych z zakresu: kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych i przepisy wykonawcze, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, inne przepisy prawa powszechnie obowiązujące niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań, w szczególności mające wpływ na obowiązki i uprawnienia pracowników Ośrodka.Pełna treść ogłoszenia: https://www.ops-zoliborz.waw.pl/zatrudnienie

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

4 200 - 4 550 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy