Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116720

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Przyjmuje, weryfikuje nadaną dokumentacji klasyfikację, odnotowuje w dziennikach kancelaryjnych oraz uczestniczy przy kwalifikacji akt kat. „B" pod względem okresu przechowywania,
 • Przekazuje dokumentację archiwalną do komórki organizacyjnej właściwej do spraw ochrony informacji niejawnych i archiwum,
 • Uczestniczy w rozliczaniu pracowników i policjantów wydziału z posiadanych przez nich dokumentów służbowych w przypadku ustania stosunku pracy/służby, przeniesienia lub delegowania,
 • Monitoruje rozliczanie się pracowników i policjantów wydziału ze spraw ostatecznie zakończonych,
 • Bierze udział w sporządzaniu okresowych (kwartalnych i rocznych) wykazów spraw niezałatwionych, pozostających w posiadaniu pracowników/policjantów wydziału,
 • Uczestniczy w brakowaniu dokumentacji niearchiwalnej oraz uczestniczy w komisyjnym brakowaniu i przekazywaniu wybrakowanej dokumentacji, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia właściwego archiwum,
 • Przyjmuje, rejestruje, wydaje i wysyła dokumenty jawne w wydziale,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 6 miesięcy w pracy biurowej
 • Znajomość ustaw: o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych w zakresie: -postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych; -jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji; -ochronie informacji niejawnych; -ochronie danych osobowych.
 • Umiejętności: stosowania prawa, pracy w zespole
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność: obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE
APLIKUJ TERAZ