Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116192

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 • Wyjazdy służbowe.

 • Praca pod presją czasu.

 • Budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych (bariery architektoniczne).

Zakres zadań

 • Wspiera zespół projektowy przy realizacji projektów rozwojowych, w szczególności dotyczących tworzenia lub modernizacji aplikacji do obsługi migracji.
 • Wspiera zespół w opiniowaniu projektów umów zawieranych w związku z projektami rozwojowymi oraz współpracuje w tym zakresie z komórkami wewnętrznymi Urzędu.
 • Wspiera proces tworzenia dokumentacji w związku z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi oraz zamówieniami wyłączonymi z ustawy prawo zamówień publicznych.
 • Bierze udział w pracach związanych z pozyskiwaniem środków pochodzących ze źródeł pomocy zagranicznej, w tym w szczególności wspiera zespół w przygotowywaniu opisu projektu i jego aktualizacji.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych pod kątem ewentualnych zmian w aplikacjach systemów służących obsłudze migracji.
 • Bierze udział w pracach komisji przetargowych dotyczących zamówień koordynowanych przez Departament Kontroli i Bezpieczenstwa Migracyjnego.
 • Reprezentuje Urząd w krajowych lub zagranicznych wyjazdach służbowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.
 • Znajomość ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
 • Znajomość ustawy z dn. 14.07.2006 o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin,
 • Znajomość ustawy z dn. 13.06.2003 o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „tajne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego według przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 poz. 742).
 • Umiejetność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość innego języka urzędowego UE na poziomie A2.
APLIKUJ TERAZ