Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113835

Warunki pracy

Pomieszczenie pracy o charakterze administracyjno-biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (podjazd dla wózków
inwalidzkich, winda, pomieszczenia higieniczno-sanitarne). Brak oznaczeń dla osób niewidomych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.
Praca wykonywana jest na terenie województwa mazowieckiego na obszarze obejmującym zasięg działania WIOŚ w Warszawie, w tym delegatury w Ciechanowie, Mińsku Mazowieckim, Ostrołęce, Płocku i Radomiu.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania służby bhp zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Przeprowadza systematyczne kontrole warunków pracy oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
 • Prowadzi działania związane z oceną ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w WIOŚ oraz wdraża rozwiązania mające na celu zapobieganie wypadkom oraz identyfikuje i minimalizuje możliwe zagrożenia.
 • Ustala okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy, prowadzi postępowania powypadkowe oraz bierze udział w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków. Prowadzi rejestry, kompletuje i przechowuje dokumenty dotyczące wypadków przy pracy oraz stwierdzonych chorób zawodowych.
 • Organizuje szkolenia i instruktaże w zakresie bhp i ppoż.
 • Współdziała z właściwym lekarzem medycyny pracy przy organizowaniu badań lekarskich dla pracowników WIOŚ. Kieruje pracowników na badania lekarskie i zajmuje się ich ewidencjonowaniem.
 • Zajmuje się nadzorowaniem, ewidencjonowaniem i kontrolą właściwego stosowania przez pracowników WIOŚ odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu ochrony osobistej. Odpowiada za bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
 • Bierze udział w opracowywaniu wewnętrznych regulaminów, procedur i instrukcji dotyczących bhp i ppoż.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej
 • Praktyczna znajomość regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym kodeksu pracy
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność identyfikacji potencjalnych zagrożeń i problemów w obszarze bhp i ppoż.
 • Umiejętność oceny ryzyka zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi pełnego pakietu MS Office, Internetu, poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych
 • Komunikatywność oraz umiejętność precyzyjnego formułowania myśli i ich poprawnego wyrażania na piśmie w poprawnej polszczyźnie
 • Samodzielność, asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kursy, szkolenia z zakresu bhp i ppoż.
APLIKUJ TERAZ