Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113029

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: krajowe wyjazdy służbowe wymagające dyspozycyjności, powodujące długotrwałe pobyty poza miejscem zamieszkania; praca w siedzibie jednostek kontrolowanych oraz na terenie budowy lub obiektów budowlanych i w ich otoczeniu; nietypowe godziny pracy związane z realizacją zadań kontrolnych; bezpośrednie i pośrednie kontakty z kierownikami i pracownikami jednostek kontrolowanych oraz uczestnikami procesu budowlanego; praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: do budynku prowadzi utwardzone dojście (kostka betonowa) o szerokości umożliwiającej wjazd na teren budynku osoby na wózku inwalidzkim, wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika zewnętrznego; korytarze i drzwi w budynku mają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, nie występuje zróżnicowany poziom podłóg, nie ma progów pomiędzy pokojami i korytarzami; windy w holu głównym mają  drzwi o szerokości 80 cm, kabiny mają wymiary 100 cm x 112 cm, ponadto obiekt został wyposażony w dźwig towarowy o szerokości drzwi 90 cm i wymiarach kabiny 112 cm x 114 cm, dostępny z poziomu parteru za pośrednictwem rampy zewnętrznej skomunikowanej z holem głównym, umożliwiający dodatkową komunikację pionową w południowej części budynku; korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu; na parterze, II, IV i V piętrze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ustala i dokumentuje stan faktyczny w trakcie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym (u sprzedawców, producentów, importerów lub na budowie)
 • analizuje specyfikacje techniczne, w tym normy wyrobów budowlanych w zakresie ich stosowania w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
 • pobiera próbki wyrobów budowlanych
 • pozyskuje dane i informacje w celu wskazywania podmiotów do kontroli i ustalania priorytetów kontroli
 • wprowadza dane o przeprowadzonych kontrolach i wydanych orzeczeniach do systemów teleinformatycznych dotyczących wyrobów budowlanych
 • analizuje i podsumowuje przeprowadzone w zakresie projektu PT POIiŚ kontrole lub przekazuje wyniki przeprowadzonych kontroli przełożonym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne z zakresu budownictwa lub pokrewne bądź prawnicze lub administracyjne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów: ustawy o wyrobach budowlanych wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, prawodawstwa Unii Europejskiej z zakresu wyrobów budowlanych, w szczególności przepisów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE): Nr 305/2011, Nr 2019/515, Nr 765/2008, ustawy – Prawo budowlane
 • znajomość wytycznych: w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020, w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 • umiejętność stosowania przepisów prawa
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • odporność na stres
 • kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość przepisów dotyczących warunków techniczno-budowlanych
APLIKUJ TERAZ