Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 97470

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie wydziału, praca na I piętrze oraz w archiwum poziom -1, -2; praca związana z obsługą klienta; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowana winda, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety dla osób z niepełnosprawnościami, brak oznaczeń dla osób niewidomych, budynek nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym

Zakres zadań

 • przechowuje i udostępnia dokumentację spraw ostatecznie zakończonych w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców, obywatelstwa polskiego, repatriacji oraz zezwoleń na pracę
 • prowadzi ewidencję dokumentów wydanych i zwróconych do podręcznego zbioru akt cudzoziemców w zakresie spraw prowadzonych poza elektronicznym systemem obiegu dokumentów
 • przygotowuje odpowiedzi na wnioski i podania dotyczące wypożyczenia dokumentów znajdujących się w zasobach podręcznego zbioru akt cudzoziemców

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów państwowych
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), analitycznego myślenia, skutecznej komunikacji, współpracy w zespole
 • Niefigurowanie w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ