Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 97476

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie wydziału, praca na parterze lub II piętrze; praca związana z obsługą klienta, zagrożenie korupcją; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowana winda, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety dla osób z niepełnosprawnościami, brak oznaczeń dla osób niewidomych, budynek nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym

Zakres zadań

 • przyjmuje i rejestruje korespondencję wpływającą w systemach informatycznych oraz rozdziela ją na poszczególne komórki merytoryczne
 • przygotowuje wysyłkę korespondencji wydziałowej
 • rejestruje wnioski legalizacyjne w systemie EOD i SI Pobyt złożone osobiście lub za pośrednictwem poczty
 • rejestruje rozstrzygnięcia w systemach informatycznych oraz przygotowuje wysyłkę pism i rozstrzygnięć
 • zbiera dane dotyczące korespondencji przychodzącej i wychodzącej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie: dział I, rozdział 4, 6,8-10 oraz dział II, rozdział 1-3 i 10; o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów państwowych
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), analitycznego myślenia, skutecznej komunikacji, współpracy w zespole
 • Niefigurowanie w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ