Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83317

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

Zakres zadań

 • Zarządza funduszem płac, analizuje dane i przygotowuje politykę wynagrodzeń/uposażeń stałych i zmiennych w celu prawidłowego zarządzania zasobami ludzkimi w Izbie.
 • Planuje środki na wynagrodzenia / uposażenia w podziale na poszczególne urzędy i Izbę w celu racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.
 • Buduje strukturę zatrudnienia (planowanie, podział etatów) w celu prawidłowego funkcjonowania Izby.
 • Planuje środki na praktyki absolwenckie i umowy zlecenia oraz opracowuje propozycje podziału tych środków na urzędy i Izbę w celu racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.
 • Ustala strukturę zatrudnienia w Izbie w układzie budżetu zadaniowego, na podstawie danych zawartych w systemie kadrowym w celu prawidłowej alokacji wydatków w układzie budżetu zadaniowego.
 • Współpracuje z organizacjami związkowymi w zakresie właściwości komórki w celu realizacji zadań w ww. zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 4 lat w administracji lub powyżej 1 roku w komórce ds. HR, szkoleń, kadr, finansów
 • Znajomość kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy
 • Znajomość Ustawy o Służbie Cywilnej
 • Znajomość Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (ze szczególnym uwzględnieniem Działu I,II,III,VI, VII oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy)
 • Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość obsługi komputera
 • Umiejętności analityczne
 • Odpowiedzialność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ