Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 81111

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie Głównego Inspektoratu Weterynarii lub na zewnątrz (delegacje). Miejsce i otoczenie organizacyjno–techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na IV lub V piętrze w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30. Ze względu na konstrukcję budynku – okna w pomieszczeniach biurowych na V piętrze zamontowane są w połaciach dachowych. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: zapewnienie odpowiedniej szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, dostosowanie toalet. Platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru oraz przy wejściu do budynku od ul. Żurawiej. Budynek może stwarzać problemy komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • Współpracuje z władzami właściwymi ds. weterynarii w państwach trzecich, placówkami dyplomatycznymi ww. państw, placówkami dyplomatycznymi Polski w ww. państwach oraz z administracją krajową, unijną i innymi pracownikami GIW w celu uzgodnienia z ww. państwami wymagań weterynaryjnych jakie powinny być spełnione przy wywozie do tych państw zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego (kwestionariusze, wymagania weterynaryjne, protokoły, wzory świadectw, uczestnictwo w delegacjach zagranicznych kierownictwa GIW itp.) oraz prowadzi pozostałą korespondencję.
 • Zapewnia organizację i obsługę wizyt delegacji państw trzecich na szczeblu GIW (w tym koordynuje przygotowanie i przekazywanie uwag i odpowiedzi na rekomendacje zawarte w raportach) oraz służbowych wyjazdów zagranicznych Kierownictwa GIW do w/w państw, w celu zapewnienia odpowiedniego ich przebiegu.
 • Wykonuje i weryfikuje tłumaczenia z języka obcego i na język obcy w celu zapewnienia poprawności językowej przetwarzanych dokumentów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe filologiczne, lub lingwistyka stosowana
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze współpracy międzynarodowej, lub powyżej 1,5 roku w administracji publicznej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C2.
 • Wiedza: znajomość obcojęzycznej terminologii specjalistycznej weterynaryjnej.
 • Kompetencje: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, terminowość.
 • Umiejętności: bardzo dobrej organizacji pracy własnej, pracy pod presją czasu, argumentacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka hiszpańskiego, lub francuskiego, lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym.
APLIKUJ TERAZ