Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 78106

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja zadań wiąże się z: krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, pracą pod presją czasu.


Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek.


W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • weryfikuje dokumenty przygotowywane na potrzeby prowadzonej sprawozdawczości w ramach projektu Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych (Bank Danych), zarówno na poziomie beneficjenta głównego (GDOŚ), jak również partnerów projektu (rdoś|), w celu zapewnienia ich zgodności rzeczowej oraz finansowej z harmonogramem realizacji projektu oraz zapisami umowy o dofinansowanie i właściwymi wytycznymi
 • współpracuje z partnerami projektu Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych, w celu prawidłowego przygotowania dokumentacji projektowej oraz realizacji projektu
 • monitoruje poprawność wydatkowanych środków przez partnerów projektu Bank Danych w celu zapewnienia ich celowości, terminowości oraz kwalifikowalności
 • prowadzi, na podstawie informacji przekazywanych przez partnerów projektu zestawienia, w tym dotyczące ogłaszanych postępowań oraz podpisywanych umów, w celu monitorowania osiągnięcia zakładanych w projekcie wskaźników. Odpowiada za bieżące uzupełnienie informacji w systemie SL2014 w przedmiotowym zakresie, w celu wypełnienia wymogów projektu
 • prowadzi Bazę personelu w systemie SL2014, weryfikuje dokumenty dotyczące zatrudnienia personelu przygotowywanych przez rdoś
 • weryfikuje realizację zamówień publicznych uruchamianych przez rdoś na podstawie otrzymanej decyzji o zapewnieniu finasowania, odpowiada za prowadzenie sprawozdawczości z wykonania decyzji
 • wspiera organizację i przygotowywanie od strony technicznej (m.in. przygotowywanie materiałów, logistyka) szkoleń, spotkań, konferencji w celu sprawnej realizacji założonych w harmonogramie projektu zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego - na poziomie komunikatywnym
 • znajomość wytycznych krajowych w zakresie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w ramach POIiŚ
 • podstawowa znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz skutecznego komunikowania się
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu realizacji projektów m.in. finansowanych ze środków zewnętrznych
 • dobra znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych
 • podstawowa znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych
 • podstawowa znajomość ustawy o ochronie przyrody
 • podstawowa znajomość prawa międzynarodowego z zakresu ochrony przyrody (w szczególności Dyrektywa Siedliskowa i Dyrektywa Ptasia)
APLIKUJ TERAZ