Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76583

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


krajowe lub zagraniczne delegacje służbowe
stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych,
podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
praca pod presją czasu wymagająca szczególnej koncentracji i samodzielności
 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
praca w pokoju wieloosobowym,
praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi.

Zakres zadań

 • Wspiera proces opracowania wyników dla wszelkich pomiarów i badań ruchu prowadzonych przez GDDKiA oraz współpracuje przy nadzorowaniu i przygotowywaniu tych pomiarów,
 • Wspiera proces monitorowania prawidłowości funkcjonowania systemu stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR) do celów planistyczno-projektowych (konieczność korzystania z dokumentacji technicznej i opracowań w j. angielskim),
 • Wspiera proces wykonywania i opracowywania analiz, raportów i opracowań dotyczących ruchu drogowego (w tym również w j. angielskim, oprogramowanie specjalistyczne występuje w j. angielskim) powstałych na podstawie wyników uzyskanych z pomiarów i badań,
 • Sprawdza, przetwarza, weryfikuje i archiwizuje informatycznie bazy danych zawierające informacje o ruchu drogowym,
 • Wspiera opiniowanie i weryfikację prac realizowanych przez Wydział lub inne jednostki organizacyjne GDDKiA, prac naukowo-badawczych, wytycznych opracowywanych na zlecenie Ministerstwa, itp., oraz wspiera proces ich tworzenia,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o specjalności drogowej, transportowej, lub związanej z analizą danych,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kategorii B
 • angielski na poziomie dobrym (B1)
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych,
 • Umiejętność posługiwania się pakietem MS Office w stopniu średniozaawansowanym,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Dobra znajomość obsługi baz danych oraz podstaw statystyki matematycznej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończone szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania GIS lub zaawansowanej obsługi MS Office lub z obsługi baz danych (MS Access, SQL),
 • angielski na poziomie bardzo dobrym (C1) lub niemiecki na poziomie dobrym (B1),
 • Znajomość ustaw: Prawo o ruchu drogowym, Prawo zamówień publicznych,
 • Podstawowa znajomość specjalistycznego oprogramowania do przetwarzania i analizy danych, np. MS Power BI,
 • Podstawowa znajomość języków programowania (np. Python), aplikacji GIS,
 • Znajomość zagadnień związanych z pomiarami ruchu, rozwiązaniami ITS
 • studia podyplomowe z zakresu inżynieria ruchu lub telematyka transportu
APLIKUJ TERAZ