Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74778

Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa,


- zagrożenie korupcją,


- wysiłek fizyczny


- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,


- oświetlenie naturalne i sztuczne.


 


Miejsce i  otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Budynek w starej kamienicy może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, niedostosowane windy i toalety, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami). 

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją, rozliczaniem i kontrolą umów dotyczących funkcjonowania Urzędu, w celu zapewnienia bieżącego monitoringu prac wykonywanych przez kontrahentów RDOŚ w Warszawie
 • Zaopatrywanie stanowisk pracy pracowników RDOŚ w Warszawie w niezbędne materiały i sprzęt biurowy w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Urzędu.
 • Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem Urzędu, w tym prowadzenie ewidencji środków trwałych i poza trwałych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu.
 • Prowadzenie spraw z zakresu inwestycji i remontów, w tym sprawowanie nadzoru technicznego w zakresie konserwacji, remontów i modernizacji w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu.
 • Wykonywania drobnych napraw sprzętu biurowego i prac z zakresu bieżącego utrzymania pomieszczeń w siedzibie RDOŚ w Warszawie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno - biurowej
 • Znajomość i umiejętnść stosowania przepisów aktów prawnych: ustawy o służbie cywilnej, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym wraz z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, ustawy o odpadach
 • Umiejętności: komunikatywność, rzetelność i terminowość, radzenie sobie w sytuacjach stresowych, umiejętność obsługi komputera w tym pakietu MS Office, prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia z zakresu obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV.
APLIKUJ TERAZ