Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135642

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję poleceń krajowych podróży służbowych policjantów i pracowników komórek i jednostek organizacyjnych KSP,
 • Rozlicza koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników i policjantów komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji oraz policjantów odbywających staż adaptacyjny,
 • Prowadzi ewidencje pobieranych z Kasy KSP zaliczek na wyjazdy służbowe,
 • Przygotowuje do zatwierdzenia należności finansowe z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do służby dla policjantów,
 • Sporządza zestwienia z rozliczonych kosztów podróży służbowych,
 • Prowadzi ewidencję wydawania i zdawania druków ścisłego zarachowania KP oraz czeków bankowych,
 • Przygotowuje dokumentacje spraw ostatecznie zakończonych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : co najmniej 1,5 roku w obszarze rachunkowości,
 • Znajomość ustaw: o rachunkowości w zakresie przepisów ogólnych; o finansach publicznych w zakresie przepisów ogólnych; o Policji w zakresie obowiązków i praw policjanta, mieszkań funkcjonariuszy Policji; Akty wykonawcze do Ustawy o Policji: - w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej; w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia.
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • Umiejętność: stosowania prawa, pracy w zespole
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ