Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 127006

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe (krajowe, zagraniczne), praca na parterze, zagrożenie korupcją, praca związana z obsługa klienta, wysiłek fizyczny, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, budynek nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, schodki przy wejściu do sekretariatu Biura, wąskie korytarze i drzwi, brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym

Zakres zadań

 • Administruje sprzętem serwerowym
 • Administruje systemami, aplikacjami i bazami danych urzędu
 • Administruje lokalną siecią komputerową (LAN) i rozległą siecią komputerową (WAN) urzędu
 • Administruje dostępem do systemów działających w sieciach rządowych
 • Uczestniczy w projektach informatycznych realizowanych w urzędzie
 • Administruje serwerami, urządzeniami sieciowymi, w szczególności systemami wirtualizacji oraz mechanizmami utrzymania ciągłości działań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki
 • Znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Wiedza z zakresu: środowisk serwerowych systemów operacyjnych Windows Server, relacyjnych baz danych SQL, zarządzania serwerem pocztowym w środowisku Microsoft
 • Umiejętności: obsługa komputera (pakiet MS Office), administrowanie rozproszonym środowiskiem komputerowym, automatyzacja powtarzalnych procesów konfigurowania sprzętu, zdalne zarządzanie stacją końcową, diagnostyka działania sprzętu/oprogramowania, naprawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego, współpraca w zespole, analityczne myślenie, skuteczna komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie certyfikatu branżowego np. MCP, MCDST, MCSA, MCSE, MCDBA lub certyfikatu związanego z administrowaniem siecią np. CCNE i CCNP.
APLIKUJ TERAZ