Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139369

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym jednozmianowym. Godz. pracy 7:30 do 15:30 Praca w siedzibie Oddziału związana z obsługą interesantów, przyjmowaniem i wysyłaniem korespondencji jawnej. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno–sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych). Pracownik wykonuje prace biurowe w naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu, faksu i niszczarki dokumentów. Konieczność poruszania się po obiekcie.

Zakres zadań

 • przyjmowanie, sprawdzanie, rejestrowanie, wysyłanie i przekazywanie do komórek organizacyjnych dokumentów przy zastosowaniu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz systemu dziennikowego
 • rejestrowanie w odrębnych urządzeniach ewidencyjnych aktów prawnych, upoważnień, porozumień, decyzji, pieczęci, referentek, elektronicznych nośników danych oraz innej dokumentacji
 • obsługiwanie skrzynki podawczej ePUAP, skrzynki e-doręczenia, poczty elektronicznej (e-mail NwWOSG) fax NwOSG i przekazywanie do realizacji wykonawcom merytorycznym
 • prowadzenie okresowej inwentaryzacji i porządkowanie posiadanego zasobu dokumentów oraz kompletowania i przygotowywania akt zakończonych spraw, urządzeń ewidencyjnych
 • rozliczanie w EZD i innych urządzeniach ewidencyjnych brakowanych dokumentów kategorii BC i BE na podstawie protokołów brakowania przekazanych przez komórki organizacyjne do kancelarii
 • rozliczanie funkcjonariuszy/pracowników NwOSG zwalnianych ze służby/pracy z dokumentów, pobranych pieczęci, referentek, elektronicznych nośników danych oraz literatury fachowej
 • przyjmowanie, rejestrowanie i przekazywanie funkcjonariuszom i pracownikom zamówiona literaturę fachową a po jej wykorzystaniu przekazanie jej do Wydziału organizacji i Promocji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • znajomość przepisów dotyczących obiegu i archiwizacji dokumentów jawnych, znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem i działalnością Straży Granicznej
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych ( komputer, fax, kopiarka)
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawa o ochronie informacji niejawnych
 • komunikatywność, umiejętność organizacji pracy własnej, odpowiedzialność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość funkcjonowania systemu elektronicznego obiegu i ewidencji dokumentów (dowolnego)