Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139665

Warunki pracy

Komenda Główna PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na terenie kompleksu administracyjno-koszarowego, teren chroniony. Urząd usytuowany w dwóch budynkach. Jeden z nich dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, drugi zawiera bariery architektoniczne: brak podjazdu, ruchomej platformy do transportu wózka, windy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Proponowana praca w budynku administracyjno-biurowym na drugim piętrze w przystosowanym obiekcie. Stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy i telefon. Praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, powyżej 4 godzin dziennie przy komputerze, praca z dokumentami, czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Możliwe wyjazdy służbowe (szkolenia, narady itp.).

Zakres zadań

 • Koordynuje obieg dokumentów w Biurze, co polega na ich odpowiednim (zgodnym z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi) przyjmowaniu, ewidencjonowaniu, rozdzielaniu, przedkładaniu do akceptacji i wysyłaniu.
 • Prowadzi sekretariat Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom, co polega w głównej mierze na obsłudze wchodzących rozmów telefonicznych poprzez udzielenie odpowiedzi petentowi lub przekierowanie rozmowy do odpowiedniej osoby oraz dodatkowo na organizowaniu oraz obsłudze spotkań kierownictwa Biura, obsłudze skrzynki e-mail Biura, prowadzeniu terminarza spotkań kierownictwa Biura, gromadzeniu informacji teleadresowych o instytucjach i osobach, z którymi współpracuje Biuro.
 • Redaguje korespondencję, opracowania, sprawozdania i zestawienia w zakresie organizacyjnym oraz w obszarze zleconym przez kierownictwo Biura i bezpośredniego przełożonego.
 • Koordynuje odpowiedni przepływ informacji między kierownictwem Biura i pracownikami oraz informacji istotnych ze względu na funkcjonowanie Biura w strukturze Komendy.
 • Prowadzi gospodarkę materiałową i usługową w celu zapewnienia właściwych warunków funkcjonowania Biura.
 • Bierze udział w organizacji i obsłudze prostych i złożonych (od kilku do kilkuset osób) przedsięwzięć szkoleniowych lub egzaminacyjnych Biura, takich jak: szkolenia i narady, egzaminy dla kandydatów na rzeczoznawców, sprawdziany dla rzeczoznawców, szkolenia pracowników Biura; przygotowania mają charakter organizacyjny – wybór miejsca organizacji przedsięwzięcia, zapewnienie i przygotowanie sal konferencyjnych, prowadzenie przed i w trakcie przedsięwzięcia jego sekretariatu, organizacja noclegów, posiłków, opieki nad gośćmi.
 • Zapewnia zastępstwa w Sekretariacie Komendanta Głównego PSP i w Sekretariacie Zastępców Komendanta Głównego PSP w razie konieczności lub zaistniałych potrzeb, zgodnie z obowiązującym grafikiem dyżurów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, służby cywilnej, danych osobowych, instrukcji kancelaryjnej
 • Umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point)
 • Obsługa urządzeń biurowych
 • Znajomość języków obcych – język angielski na poziomie podstawowym
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe związane z ochroną przeciwpożarową
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • Kursy lub szkolenia związane z ochroną przeciwpożarową