Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139683

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Placówki. Godz. pracy 7:30 do 15:30. Budynek  jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo ( obecności wind, pomieszczeń higieniczno–sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych). Pracownik wykonuje prace biurowe w naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu, faksu i niszczarki dokumentów. Konieczność poruszania się po obiekcie.

Zakres zadań

 • prowadzi rejestr spraw o wykroczenia
 • przygotowuje dokumenty zakończonych postępowań przygotowawczych i spraw o wykroczenia i przekazuje do właściwego Archiwum
 • sporządza statystyki i zestawienia z zakresu działalności Zespołu
 • prowadzi ewidencję faksów wchodzących i wychodzących w Zespole
 • przygotowuje projekty pism i odpowiedzi na zapytania wpływające do Zespołu związane z archiwizacją postępowań, rejestrami postępowań oraz sporządzana statystyką
 • prowadzi dokumentację i ewidencję w zakresie wystawianych mandatów karnych gotówkowych przez funkcjonariuszy Placówki
 • zapoznaje funkcjonariuszy Zespołu z pismami, decyzjami, zarządzeniami i wytycznymi z zakresu zadań Zespołu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy biurowej lub w administracji
 • podstawowa znajomość prawa i postępowania karnego oraz prawa wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia, podstawowa znajomość Ustawy o Straży Granicznej
 • umiejętność obsługi komputera ( pakiet MS Office), Internet, poczta elektroniczna, urządzeń ewidencyjnych i biurowych typu fax, skaner
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawa o ochronie informacji niejawnych
 • komunikatywność, dyskrecja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe