Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138663

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.
Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin
na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na stanowisku wiąże się z nietypowymi godzinami pracy (w tym dyżury), krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, pracą w terenie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska opisane jest pod adresem https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Wspiera organizację spotkań i wydarzeń z udziałem Prezesa Rady Ministrów oraz członków rządu i kierownictwa KPRM w zakresie obsługi medialnej oraz uczestniczy w wizytach przygotowawczych i przekazuje rekomendacje przełożonym
 • Uczestniczy przy planowaniu poszczególnych działań eventowych i marketingowych organizowanych podczas wydarzeń medialnych z udziałem Prezesa Rady Ministrów oraz członków rządu i kierownictwa KPRM
 • Wspiera organizację konferencji prasowych, wywiadów oraz briefingów, pomaga przy przygotowaniu aranżacji scenograficznych oraz ustawieniu miejsc konferencji, ich oświetlenia i nagłośnienia, a także wspiera przygotowania warunków technicznych dla przedstawicieli telewizji, radia i prasy (zwyżki, kostki dziennikarskie etc.)
 • Przygotowuje pod względem organizacyjnym obsługę prasową wizyt krajowych i zagranicznych Prezesa Rady Ministrów oraz wizyt gości zagranicznych u Prezesa Rady Ministrów, bierze udział w grupach przygotowawczych za granicą, gdzie ustalany jest zakres obsługi medialnej oraz uczestniczy w rozmowach ze swoimi odpowiednikami z danych krajów
 • Współpracuje z firmami zewnętrznymi przy organizacji wydarzeń medialnych z udziałem Premiera, członków rządu i kierownictwa KPRM (m. in. agencjami eventowymi, agencjami reklamowymi, firmami oświetleniowymi); wysyła zapytania ofertowe, a następnie prowadzi negocjacje cenowe
 • Informuje przedstawicieli mediów o planowanych wydarzeniach z udziałem Premiera, członków rządu i kierownictwa KPRM oraz o wszystkich szczegółach organizacyjnych i logistycznych związanych z danym wydarzeniem

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w zakresie komunikacji społecznej lub w mediach
 • Wiedza z zakresu: aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w kraju i na świecie, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Kompetencje miękkie: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą PL: TAJNE; EU: Confidential UE/EU Confidential; NATO: NATO Confidential bądź wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie odpowiadającym B2 lub innego języka urzędowego Unii Europejskiej na poziomie odpowiadającym B2