Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138262

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym: godz. pracy od 7:30 do 15:30 w siedzibie Oddziału. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno–sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych). Pracownik wykonuje prace biurowe w naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu, faksu i niszczarki dokumentów. Konieczność poruszania się po obiekcie.

Zakres zadań

 • sporządza deklarację wynikającą z obowiązków pracodawcy, imienne raporty miesięczne za pracowników i funkcjonariuszy oraz korekty raportów miesięcznych
 • sporządza dokumenty zgłoszeniowe do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych nowo zatrudnianych pracowników, funkcjonariuszy, osób podlegających ubezpieczeniom z innych tytułów oraz wyrejestrowuje osoby, wobec których wygasł tytuł ubezpieczenia
 • wystawia i koryguje zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku Rp-7
 • sporządza deklarację dotyczącą składek przekazywanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • prowadzi dokumentację związaną z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz przygotowuje roczne informacje podatkowe osób niebędących pracownikami, wykonującymi pracę na podstawie umów cywilnoprawnych
 • wystawia zaświadczenia dotyczące ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz sporządza inne dokumenty dla pracowników i funkcjonariuszy w zakresie obsługi finansowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji/pracy biurowej
 • znajomość przepisów ubezpieczeń społecznych i naliczania wynagrodzeń, umiejętność obsługi programu płatnik
 • umiejętność obsługi komputera ( pakiet MS Office)
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawa o ochronie informacji niejawnych
 • umiejętność pracy w zespole
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe