Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133277

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa,
 • Praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, 
 • Praca przy oświetleniu mieszanym,
 • Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym,
 • Zagrożenie poparzeniem,
 • Zagrożenie elementami ruchomymi, luźnymi, ostrymi i wystającymi.

Zakres zadań

 • Przyjmuje, rejestruje, ewidencjonuje, przekazuje i wysyła dokumenty jawne oraz prowadzi rejestry i ewidencje dokumentów jawnych wydziału,
 • Kompletuje i przedkłada dokumenty oraz korespondencję do dekretacji kierownictwu wydziału oraz przekazuje dokumenty jawne zgodnie z dekretacją pracownikom i policjantom wydziału za pokwitowaniem odbioru,
 • Monitoruje systematyczny odbiór korespondencji i zadekretowanych dokumentów oraz sporządza okresowe wykazy spraw nierozliczonych przez policjantów i pracowników wydziału,
 • Prowadzi ewidencję czasu pracy/służby policjantów/pracowników wydziału, w tym ewidencję urlopów oraz wprowadza dane z dokumentacji do systemu informatycznego SWOP,
 • Przyjmuje i kompletuje akta spraw ostateczne zakończonych oraz sporządza spisy dokumentacji archiwalnej,
 • Uczestniczy w pracach komisji ds. brakowania dokumentacji jawnej kat. "BC" oraz sporządza protokoły brakowania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 1 roku w administracji lub w pracy biurowej
 • Dobra znajomość: 1) ustawy o Policji w zakresie przepisów ogólnych i organizacji Policji oraz : - aktu wykonawczego w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji: - jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji, 2) aktów wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach: - w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Umiejętności: obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, komunikatywność,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ