Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129612

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 • Praca w terenie.
 • Nietypowe godziny pracy.
 • Wyjazdy służbowe.
 • Praca w budynku znajdującym się w centrum Warszawy częściowo przystosowanym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami/ praca w budynku Ośrodka nie przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Nadzoruje stan techniczny pojazdów służbowych wchodzących w skład kolumny transportowej Departamentu Pomocy Socjalnej. Prowadzi gospodarkę materiałami pędnymi i eksploatacyjnymi. Kontroluje dokumentację eksploatacyjną pojazdów, zleca przeglądy i naprawy. Wykonuje wszelkie czynności związane z nabyciem, zbyciem pojazdów wchodzących w skład kolumny transportowej Departamentu.
 • Ustala grafiki oraz sprawdza i rozlicza czas pracy kierowców zatrudnionych w Departamencie.
 • Zleca dostawy i usługi na rzecz Departamentu.
 • Prowadzi sprawy związane z ubezpieczeniem pojazdów i majątku będącego w dyspozycji Departamentu.
 • Inicjuje i opracowuje wnioski o rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i istotnymi postanowieniami umownymi oraz współpracuje z Biurem Dyrektora Generalnego Urzędu w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pozostających we właściwości Wydziału Obsługi Logistycznej ośrodków dla Cudzoziemców.
 • Współpracuje z Wydziałem Projektów i Preintegracji w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków programów pomocowych w zakresie pozostającym we właściwości Wydziału.
 • Wykonuje zadania w ramach zakresu danego stanowiska pracy na podstawie procedur obowiązujących w Departamencie Pomocy Socjalnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów z zakresu transportu drogowego i czasu pracy kierowców
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
 • Umiejętności analityczne.
 • Posiadanie Prawa jazdy kat. B.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ