Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 110307

Warunki pracy

Charakter stanowiska związany jest z przeprowadzaniem kontroli zakładów górniczych:


praca w terenie,
szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność, zapylenie),
narażenie na zagrożenia naturalne (np. wodne, osuwiskowe),
narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń , instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne
 


Sposób wykonywania zadań:


·         pokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,


·         przemieszczanie się po mostach i estakadach znajdujących się na wysokościach,


·         częste podróże do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


·         budynek urzędu przystosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,


·         pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole, w zakresie posiadanej specjalności, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, kontroluje posiadanie , sporządzanie i uzupełnianie dokumentacji prowadzenia ruchu zakładu górniczego oraz sprawdza zgodność prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami wydaje decyzje z upoważnienia Dyrektora Urzędu w powyższym zakresie, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami
 • Analizuje plany ruchu, dodatki do tych planów oraz dokumentacje techniczne, w zakresie posiadanej specjalności, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie
 • Przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii, niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonuje analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem orzeczeń i decyzji w tym zakresie
 • Opracowuje w rocznym horyzoncie czasowym projekty planów pracy, sporządza sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki, odpowiednią ewidencję oraz przygotowuje sprawozdania i informacje na temat podstawowej działalności urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu
 • Rozpatruje wnioski w sprawach dotyczących środków strzałowych i sprzętu strzałowego, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie.
 • W przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego lub podlegającego zgłoszeniu projektu robót geologicznych inicjuje i przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w celu przygotowania projektów postanowień i decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu górnictwo odkrywkowe lub podziemne lub wyższe o profilu geologicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (Powyżej 3 lat) pracy w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych lub podziemnych zakładach górniczych lub w podmiotach wykonujących powierzone im czynności w ruchu zakładu górniczego lub w organach nadzoru górniczego
 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych lub podziemnych zakładach górniczych
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa, umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych lub podziemnych zakładach górniczych
APLIKUJ TERAZ