Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86718

Warunki pracy

Charakter stanowiska związany jest z przeprowadzaniem kontroli zakładów górniczych:


praca w terenie,
szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność, zapylenie),
narażenie na zagrożenia naturalne (np. wodne, osuwiskowe),
narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń , instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne
 


Sposób wykonywania zadań:


pokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,


przemieszczanie się po mostach i estakadach znajdujących się na wysokościach,


częste podróże do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


budynek urzędu przystosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,


pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji technicznych, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, dokonuje rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy oraz wydaje decyzje z upoważnienia Dyrektora Urzędu, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami
 • Analizuje plany ruchu, dodatki do tych planów, w zakresie posiadanej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie
 • Uczestniczy w czynnościach związanych z oddaniem do ruchu podstawowych maszyn i urządzeń, obiektów budowlanych usytuowanych w wyrobisku zakładu górniczego oraz dopuszczeniem do użytkowania obiektów budowlanych zakładu górniczego, w zakresie swojej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji administracyjnych w powyższym zakresie
 • Przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonuje analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie
 • Opracowuje w rocznym horyzoncie czasowym projekty planów pracy, sporządza sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki i odpowiednią ewidencję, w celu właściwego dokumentowania pracy Urzędu
 • W przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji inicjuje i przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora urzędu w powyższym zakresie
 • Nadzoruje prowadzone akcje ratownicze w celu zapewnienia ich właściwego przebiegu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu mechanicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (Powyżej 3 lat pracy) w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności mechanicznej lub w podmiocie wykonującym czynności w ruchu zakładu jako osoba dozoru ruchu w specjalności mechanicznej lub w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności mechanicznej
 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w średnim dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mechanicznej lub wykonywanie czynności w średnim dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mechanicznej lub 3 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności mechanicznej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów, znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw o służbie cywilnej, o systemie oceny zgodności, o dozorze technicznym, o ochronie danych osobowych
 • Posiadanie kompetencji: komunikatywność, umiejętność prezentowania i argumentowania określonego stanowiska, samodzielność, umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności mechanicznej
APLIKUJ TERAZ