Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 121182

Warunki pracy

praca biurowa; praca na III piętrze; praca w siedzibie wydziału oraz poza siedzibą urzędu (w szczególności kontrole, rozprawy administracyjne); praca związana z obsługą klientów; zagrożenie korupcją; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin; brak oznaczeń dla osób niewidomych; pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami; brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym; budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami; zainstalowana winda; bariery architektoniczne: brak podjazdów między piętrami, utrudnione poruszanie się między piętrami (schody).

Zakres zadań

 • Planuje, opracowuje dokumentację i prowadzi kontrole w jednostkach wykonujących zadania w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień wychowanków i adopcji oraz kwalifikacji zatrudnionych w jednostkach pracowników
 • Prowadzi postępowania dotyczące placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej
 • Prowadzi sprawy związane z realizacją przez samorząd województwa zadania polegającego na organizowaniu i prowadzeniu ośrodków adopcyjnych
 • Sporządza sprawozdawczość z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na poziomie województwa
 • Rozpatruje skargi, opracowuje projekty stanowisk dotyczących interpretacji przepisów oraz prowadzi instruktaż dla kadry realizującej zadania w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe tytuł zawodowy magistra na kierunku prawo, administracja, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji lub staż pracy z dziećmi lub rodziną w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub innych instytucjach zajmujących się problematyką dziecka i rodziny
 • Znajomość ustaw: o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wraz z aktami wykonawczymi, o pomocy społecznej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o finansach publicznych, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej;
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office, a w szczególności MS Word i MS Excel); analitycznego myślenia; komunikatywność (w tym argumentacja).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ