Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83670

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca poza siedzibą urzędu, w terenie, praca na II piętrze, wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, bariery architektoniczne: brak podjazdów między piętrami, utrudnione poruszanie się między piętrami (schody), pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, brak oznaczeń dla osób niewidomych, zainstalowana winda, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Zakres zadań

 • prowadzi obsługę gwarancyjną zakończonych inwestycji budowlanych
 • monitoruje i nadzoruje proces przygotowania i realizacji planowych remontów
 • administruje Zintegrowanym Systemem Bezpieczeństwa (ZSB) w zakresie infrastruktury technicznej systemu oraz prowadzi nadzór nad realizacją umowy serwisowej
 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi urzędu
 • przygotowuje stanowiska, opinie, zapytania oraz dokonuje analiz na potrzeby wewnętrzne urzędu oraz jednostek zewnętrznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, Prawo budowlane
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), współpracy w zespole, analitycznego myślenia, skutecznej komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ