Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80054

Warunki pracy

praca biurowa; praca na II piętrze; praca w siedzibie wydziału oraz poza siedzibą urzędu (wyjazdy na kontrole); praca związana z obsługą klienta; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin; brak oznaczeń dla osób niewidomych; pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami; brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym; budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami; zainstalowana winda; bariery architektoniczne: brak podjazdów między piętrami, utrudnione poruszanie się między piętrami (schody).

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole w jednostkach samorządowych oraz w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
 • Rozpatruje skargi, wnioski i listy interwencyjne dotyczące realizacji przez jednostki zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Przygotowuje odpowiedzi na wystąpienia jednostek samorządu terytorialnego dotyczące pomocy społecznej
 • Sporządza sprawozdania i analizy z zakresu pomocy społecznej
 • Prowadzi sprawy związane ze zlecaniem jednostkom samorządu terytorialnego zadań wynikających z programów rządowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku lub w zakresie: prawo, administracja, ekonomia, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, polityka społeczna, politologia, politologia i nauki społeczne, zarządzanie lub marketing
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pomocy społecznej, na stanowisku, na którym były realizowane zadania z zakresu pomocy społecznej
 • Znajomość ustaw: o pomocy społecznej, Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej;
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office); analitycznego myślenia; skutecznej komunikacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ