Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138014

Warunki pracy

praca biurowa; praca w siedzibie wydziału i poza siedzibą urzędu (wyjazdy na kontrole); praca na II piętrze; praca związana z obsługą klienta; zagrożenie korupcją; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami; zainstalowana winda; brak oznaczeń dla osób niewidomych; budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym. 

Zakres zadań

 • Prowadzi kontrole finansowe w organach rządowej administracji zespolonej w województwie, jednostkach podległych tym organom lub przez nich nadzorowanych, organach samorządu terytorialnego oraz podmiotach, które otrzymały dotację z części budżetu państwa, której dysponentem jest wojewoda
 • Terminowo przeprowadza kontrole zewnętrzne należące do kompetencji wojewody
 • Opracowuje projekty wystąpień pokontrolnych oraz wystąpień pokontrolnych
 • Przygotowuje propozycje do planu kontroli zewnętrznych oraz kontroli pozaplanowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustaw: o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi, o rachunkowości, o kontroli w administracji rządowej, Kodeks postępowania administracyjnego, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o opiece nad dziećmi do lat 3
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), skutecznej komunikacji, analitycznego myślenia
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbe w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandyatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B